Skift i miljøteknologi

15-10-2018

Spørgsmål

Et husdyrbrug har en § 12 godkendelse efter husdyrbrugsloven der bl.a. indeholder vilkår om et biologisk luftrenseanlæg og punktudsugning. Der er kommet ny viden angående denne kombination. Da de nye stalde som indgår i godkendelsen endnu ikke er opført, ønsker ansøger at skifte miljøteknologi, for at fremtidssikre bedriften. Hvilke muligheder har ansøger? Anmeldeordning om skift i miljøteknologi kan ikke anvendes, da det forudsætter, at teknologien er optaget på bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvilket den ikke er. Vurderer Miljøstyrelsen, at et skift i miljøteknologi altid vil betyde forøget forurening, og dermed at der er krav om en ny godkendelse efter § 16 a i husdyrbrugsloven. Eller kan det vurderes at det ikke giver anledning til forøget forurening, såfremt beregninger viser at lugtemissionen er status quo eller reduceret i forhold til det godkendte, og dermed kan der meddeles et tillæg til § 12 godkendelsen jf. overgangsbestemmelserne i loven?


Svar

Efter husdyrbrugloven blev ændret i sommeren 2017, er det ikke længere muligt at meddele tillæg til en § 12 godkendelse, og anmeldeordningen om skift i miljøteknologi kan heller ikke bruges.

Som I skriver, har ansøger en § 12 godkendelse som ansøger endnu ikke har udnyttet. Ansøger har ret til at udnytte denne godkendelse ved at installere denne teknologi, der er forudsat i godkendelsen. Hvis ansøger ikke ønsker at installere teknologien, skal kommunen håndhæve vilkårene for den meddelte godkendelse, enten ved at kræve teknologien installeret eller ved at kræve at husdyrbruget skal have en ny godkendelse.

Hvis ansøger ønsker at skifte teknologien, kan han, hvis han ikke ønsker at blive godkendt efter den nye husdyrbruglov (stilpladsmodellen), anmode kommunen  om at genoptage § 12 godkendelsessagen. Kommunen skal i den forbindelse vurdere om der er grundlag for genoptagelse, f.eks. om sagen indeholder væsentlige nye oplysninger.

Alternativt kan husdyrbruget ansøge om en ny godkendelse efter § 16 a


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken