Skal et husdyrbrug med en screeningstilladelse fra 2002 revurderes jf. de nye BAT-konklusioner?

12-11-2019

Spørgsmål

Skal et husdyrbrug med en screeningstilladelse fra 2002 revurderes jf. de nye BAT-konklusioner? Efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens (Bek. Nr. 1467 af 6. december 2018) § 40 stk. 1 skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af hensyn til udviklingen i den bedst tilgængelige teknik. I samme paragraf stk. 4 står der: Kommunalbestyrelsen tager dog en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering efter stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion. Vi har et husdyrbrug der har 2.500 stipladser til slagtesvin og er derfor et IE-husdyrbrug (eller er det et IE-husdyrbrug ?) – de har dog ingen godkendelse men blot en screening fra 2002. Husdyrbruget er derfor ikke tidligere blevet revurderet. I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43 stk. 1, står der: IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem og i stk. 4 står: Kravet om et miljøledelsessystem skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven. Kravet skal for andre IE-husdyrbrug være opfyldt den 21. februar 2021. Så vi er overbevist om at husdyrbruget skal have indført et miljøledelsessystem inden d. 21. februar 2021, men vi er i tvivl om det skal revurderes, jf. de nye BAT-konklusioner? Og såfremt det ikke skal revurderes, skal det så screenes for overholdelse af totaldeposition for ammoniak, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 stk. 2?


Svar

Miljøstyrelsen bemærker, at der ikke kan være tale om en revurdering, når der ikke findes en godkendelse at revurdere.


Bestående husdyrbrug, der var på optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen efter den 28. februar 2007, men som endnu ikke var godkendt, skulle være godkendt senest den 29. oktober 2007. Det vil sige alle nuværende IE-husdyrbrug. Der er i det konkrete tilfælde, tale om et IE-husdyrbrug, da der er mere end 2000 stipladser til slagtesvin.


Kommunen skal således, efter husdyrbruglovens § 48, stk. 1, 1. pkt., jf. § 46, meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Lovliggørelsen kan opnås enten fysisk eller retligt. Ved en retlig lovliggørelse af husdyrbruget kan det ske på grundlag af den lovgivning, der gælder på lovliggørelsestidspunktet. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at vurderingen af miljøforholdene ved afgørelser om retlig lovliggørelse på husdyrområdet skal ske med udgangspunkt i ny viden om miljøpåvirkning, nye kortbilag, nye beregningsmetoder, ny viden om miljøkvalitet mv. Det er videre Miljøstyrelsens opfattelse, at senere opdateringer i krav om BAT skal følges.


Ved retlig lovliggørelse på husdyrområdet er kommunen derfor ikke er forpligtet til at fastsætte vilkår svarende til dem, der ville være stillet, hvis godkendelsen var givet på tidspunktet, hvor det ulovlige forhold opstod.
En retlig lovliggørelsen kan altså opnås ved en godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2.

Der henvises i øvrigt til tidligere helpdesksvar af 12. april 2016:
http://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=53d3426c-16bb-4f29-921b-74ece2561e89  

til helpdesksvar af 8. november 2016:
http://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=3360a104-c607-4dd1-8a53-f62a9c45c751  

og til helpdesksvar af 21. december 2017:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/er-et-hestehold-omfattet-af-16b-hvis-det-har-eksisteret-i-en-aarraekke-men-ikke-vaeret-kendt-af-kommunen/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken