Sammatrikulering og miljøgodkendelse

25-04-2018

Spørgsmål

Vi har fået en §12 ansøgning ind den 14. juli 2017, vedr. udvidelse af dyreholdet. Der er tale om en sammatrikuleret ejendom, hvor der findes staldanlæg (bygningssæt) på to forskellige adresser. Ejendommene, der er sammatrikuleret, ligger med en afstand på ca. 5 km. På den ene adresse/bygningssæt er der opdræt (her sker ingen ændringer) på den anden adresse/bygningssæt (hovedadressen) skal der ske en udvidelse af antallet af køer. Der er ikke tidligere givet nogen miljøgodkendelse efter husdyrloven. I ansøgningen (§12), der er kommet ind, er der kun medtaget det ene bygningssæt hvor der sker en udvidelse af dyreholdet. Det andet bygningssæt med opdræt, er ikke medtaget. I helpdesk svar fra 11. december 2013 skriver I at: ”Sammatrikulering af selvstændige landbrugsejendomme til én samlet, fast ejendom medfører ofte, at den nye ejendom har to eller flere forskellige bygningssæt med større indbyrdes afstand. Men pga. definitionen af et ”husdyrbrug” husdyrgodkendelseslovens § 3 betragtes alle bygningssæt på en ejendom, som en del af det godkendelsespligtige anlæg.” Spørgsmål: • Hvordan skal vi vurdere sagen? Skal vi have indsendt en tilrettet ansøgning, hvor staldanlægget, der ligger ca. 5 km væk, og hvor der går opdræt, også indgår med det dyrehold der er på den, selvom der ikke sker nogen ændringer? • Hvis det andet bygningssæt skal med i ansøgningen, hvordan skal vi så forholde os til lugtcentrum, påvirkning af natur, støj, affald, spildevand osv. når bygningssættene ligger så langt fra hinanden? • Skal der i miljøgodkendelsen laves en beskrivelse/opgørelse over hver enkelt staldanlæg på de to forskellige anlæg hver for sig?


Svar

Staldanlægget til opdræt er ikke omfattet af en tidligere tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 ("husdyrgodkendelsesloven"). Endvidere må staldanlægget m.v. til opdræt og det andet staldanlæg m.v., hvor der i juli 2017 er ansøgt om udvidelse af dyreholdet efter husdyrgodkendelseslovens § 12, anses for ét husdyrbrug på én og samme ejendom. Jf. definitionen på husdyrbrug i husdyrgodkendelseslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Efter overgangsreglen i husdyrgodkendelseslovens § 103, stk. 1, er der herefter godkendelsespligt efter lovens § 12 for husdyrbruget/ejendommen under ét.     

Afstanden mellem de to staldanlæg m.v. på samme husdyrbrug/ejendom er oplyst til at udgøre ca. 5 km. Dette indebærer, at anlæggene må anses for forureningsmæssigt adskilte, som nævnt i husdyrgodkendelseslovens § 13.

Ved en korrektion af ansøgningen og ved kommunens vurdering af ansøgningen vil herefter, herunder i ramme af it-systemet husdyrgodkendelse.dk, skulle opereres med to adskilte scenarier for at beregne emissioner af ammoniak og lugt m.v. fra hver af de to staldanlæg.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken