Sagsbehandling af husdyrbrug med flytbare læskure over 200 m2

21-12-2017

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål om hvilke sagsbehandling der skal gennemføres på en ejendom med 4 flytbare læskure, som i alt er ca. 220 m2. Dyreholdet består af en blanding af grise, køer, får, heste, høns og geder. Der er ved tilsyn i 2017 konstateret at der nu er flere dyr end tidligere anmeldt. På ejendommen er der 4 flytbare læskure med et samlet areal på 220 m2. Læskure defineres jf. husdyrbrugloven som husdyranlæg. Der er dog jf. bekendtgørelsens definition af produktionsareal, ikke over 100 m2 produktionsareal, da der ikke er tale om fast placerede anlæg. Spørgsmålet er, om der på trods af at der ikke er et produktionsareal over 100 m2, stadig er tale om et husdyrbrug (jf. husdyrbruglovens definition), fordi der er gødnings- og ensilage- opbevaring samt andre bygninger til brug ved dyrehold, som dermed er omfattet af husdyrbruglovens regler om tilladelse og godkendelse? Husdyrbruget kan ikke blive omfattet af undtagelsesbestemmelse for ikke fast placerede anlæg i § 8 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, da der er mere end 100 m2 grundareal. Hvis der skal meddeles en tilladelse efter § 16 b, hvordan skal beregningerne gennemføres i ansøgningssystemet?


Svar

Et udegående dyrehold, der udelukkende går i flytbare læskure eller lignende, hverken er eller kan blive et husdyrbrug. Herunder uanset om de pågældende læskure vil have et samlet areal på mere end 100 kvm eller ej. Husdyrbrug er, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1 bl.a. defineret ved at have et produktionsareal på 100 m2. Men der fastlægges ikke produktionsareal i ikke fast placerede anlæg.

Der er fastsat andre regler, der skal varetage beskyttelsen af miljø og natur i forhold til udegående dyrehold, der udelukkende går i flytbare læskure, herunder navnlig husdyrgødningsbekendtgørelsen.

 

Se om disse regler i følgende, tidligere helpdesksvar:

Svar af 12. oktober 2017 om tilladelse af dyrehold på friland: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilladelse-af-dyrehold-paa-friland/

 

Svar af 23. november 2017 om anmeldelse af udegående dyrehold: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldelse-af-udegaaende-dyrehold/

 

Svar af 5. december 2017 om udvidelse af en frilandsproduktion med en § 10 tilladelse: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/udvidelse-af-en-frilandsproduktion-med-en-10-tilladelse/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken