Rørledning til svinefoder

 

25-10-2022

Spørgsmål

Skal en rørledning til transport af svinefoder mellem 2 ejendomme med samme ejer have en tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven?


Svar

Vurderingen af en rørledning kan ikke foretages som en del af miljøgodkendelsen, når den går mellem to ejendomme med hver deres miljøgodkendelse, også selvom disse ejes af den samme.  

I stedet skal kommunen vurdere, om svinefoderet vil kunne forurene grundvand, jord og undergrund, når det transporteres i rørledningen, f.eks. ved brud på ledningen e.l.. Vurderer kommunen, at det er tilfældet, skal rørledningen have en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 2. 

Det er kommunen, der skal give en sådan tilladelse, jf. miljøbeskyttelsens § 19, stk.4 . I tilladelsen skal kommunen foretage en konkret vurdering af risikoen for at forurene grundvand, jord og undergrund og sætte passende vilkår, der imødegår en sådan risiko. 

Vær desuden opmærksom på, at der i forbindelse med en evt. tilladelse skal foretages en habitatvurdering. Se denne nylige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/14cdf6a1-f831-4be1-a289-983b5f909ff1?highlight=gylleledning   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken