Ridebane - planlov eller husdyrbruglov?

 

23-05-2019

Spørgsmål

Svaret er sprogligt præciseret den 11. maj 2023.

Vi har en ejendom, hvor der er et dyrehold over grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold, der er husdyranlæg på ejendommen og der er produktionsareal over grænsen for en § 16b tilladelse (en blanding af svin og heste). Ejeren søger om en landzonetilladelse til en udendørs ridebane. Men er det korrekt eller skal der i virkeligheden søges om en § 16b tilladelse?


Svar

Svaret er sprogligt præciseret den 11. maj 2023.

Ved dette svar tages udgangspunkt i husdyrvejledningens diagram til illustration af snitfladen mellem husdyrbrugloven og planlovens landzonebestemmelser, som ses via linket herunder:

https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191161/diagram-3.png

Som det fremgår af spørgsmålet til husdyrhelpdesken, så svarer kommunen ja til de to øverste spørgsmål i diagrammet. Spørgsmålet er herefter (det tredje spørgsmål i diagrammet), om ridebanen er en ”driftsbygning m.v. til brug for husdyrhold”, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i 2014 og 2015 i to tilfælde (NMK-31-00989 og NMK-130-00198) afgørelse om, at opførelse af en ridehal var omfattet af husdyrbruglovens tilladelses-/godkendelsesordning, idet en ridehal måtte karakteriseres som en bygning, der hører naturligt sammen med hesteholdet på ejendommen.

Efter Miljøstyrelsens vurdering, vil etablering af en ridebane kunne sidestilles med en ridehal ved vurderingen af, om den hører naturligt sammen med hesteholdet på ejendommen. Ridebanen er dog ikke et husdyranlæg - som ridehallen er - men kan betagnes som en ”driftsbygning m.v. til brug for husdyrhold”. Kommunen må dog foretage en konkret vurdering i den enkelte sag, idet der kan være andre omstændigheder af betydning, som klagenævnet ikke har taget stilling til.

I forhold til et tidligere svar fra husdyrhelpdesken (link nedenfor) bemærkes, at begrebet ”driftsbygning m.v. til brug for husdyrhold” omfatter flere slags anlæg end begrebet ”husdyranlæg”. Ansøgning om etablering af en ridebane kan derfor skulle behandles efter husdyrbrugloven, selv om ridebanen evt. ikke vurderes at være et ”husdyranlæg”.

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/definition-af-husdyranlaeg-ridebaner-og-folde/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken