Regulering af husdyrbrug med flytbare skure <100 m2

11-10-2022

Spørgsmål

Et husdyrbrug søger om et udendørs grisehold med flytbare skure på et samlet areal under 100 m2, hvilket medfører, at der ikke er krav om godkendelse eller tilladelse, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8. Vil griseholdet i stedet skulle reguleres og have tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, og hvor i bekendtgørelsen finder vi hjemmel til dette? Vil kravet om flytning af ikke fast placerede husdyranlæg, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9 være gældende, selvom husdyrbruget ikke er omfattet af en tilladelse eller godkendelse?


Svar

Ja, anlæggene skal indrettes, drives og placeres i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder dennes § 8, og anlæggene skal overholde kravene til placering m.v. i husdyrbruglovens §§ 6-8. 

Bekendtgørelsen gælder umiddelbart. Det betyder, at den skal overholdes af alle ejendomme og virksomheder defineret i bekendtgørelsens § 2, uanset om husdyrbruget er omfattet af en godkendelse eller tilladelse.  

Derfor skal husdyrbruget også efterleve husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9 krav om at flytte ikke fast placerede anlæg.

For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder husdyrbruglovens kapitel 5 og reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Om ejendommen er omfattet af regelmæssigt tilsyn afhænger af den øvrige godkendelse/ tilladelse af husdyrbruget. Hvis ejendommen ikke er omfattet af regelmæssigt tilsyn, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen, skal kommunen tilrettelægge sit tilsyn efter husdyrbruglovens kapitel 5, så det mindst hvert 6. år undersøges, om fast husdyrgødning og bundfald opbevares efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken