Regulering af eksportstalde

04-01-2018

Spørgsmål

Hvilke bestemmelser/§§ reguleres en eksportstald efter? Der omsættes omkring 600.000 smågrise om året, hvilket omregnet svarer til 6 - 7 DE.


Svar

Eksportisolationsstalde er helt undtaget fra en egentlig miljøregulering på Miljøstyrelsens område.

Eksportisolationsstalde blev undtaget fra anvendelsesområdet for husdyrgødningsbekendtgørelsen den første gang iden udgave af bekendtgørelsen, der blev udstedt som bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006. Undtagelsen er videreført i alle efterfølgende udgaver af bekendtgørelsen, senest nr. 865 af 23. juni 2017.

Den daværende Skov- og Naturstyrelse begrundede den oprindelige undtagelse med bl.a., at kravet om bortskaffelse af gødning m.v. fra eksportisolationsstalde efter bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde vil være tilstrækkelig til at beskytte også det ydre miljø.

I den seneste nye udgave af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, nr. 1380 af 30. november 2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018, er det yderligere præciseret i denne bekendtgørelses § 1, stk. 3, nr. 3, at samlesteder og eksportisolationsstalde, omfattet af bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde, er undtaget fra anvendelsesområdet for husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken