Pumpeledning til gylle mellem to selvstændige ejendomme

 

28-01-2022

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning om en ny miljøgodkendelse efter § 16a stk. 1. I forbindelse med ansøgningen er det oplyst at ansøger ønsker at etablere en pumpeledning fra det ansøgte projekt der ligger på ejendom A til en gyllebeholder der ligger på en anden selvstændig ejendom B. Der er cirka 3 km imellem det ansøgte projekt og gyllebeholderen. Pumpeledningen skal på en kort strækning krydse 3. mands areal, underføres offentlig vej og krydse et vandløb. Fra gyllebeholderen på ejendom B ønskes der at etablere et hydrantsystem så der kan pumpes gylle ud til arealerne på ejendom A, B og C. Ejendom C er en 3. selvstændig ejendom der er godkendt efter § 16 a stk. 1. Alle tre ejendomme har samme ejer. Vores umiddelbare bud er at pumpeledningen ikke skal/kan godkendes sammen med den nye miljøgodkendelse på ejendom A, da vi ifølge husdyrbrugloven godkender den enkelte anlæg. Spørgsmålet er så om der skal laves en selvstændig VVM-screening af pumpeledningen og hvis der skal gives en selvstændig tilladelse til pumpeledningen, hvilke tilladelser skal der gives til en sådan pumpeledning, og efter hvilke paragraffer?


Svar

Tilladelse til pumpeledningen kan ganske rigtigt ikke gives, som en del af miljøgodkendelsen, når den går mellem to forskellige ejendomme og passerer 3. mands arealer.  

I stedet skal gylleledningen have en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 2. Det er kommunen (jf MBL § 19, stk 4), der skal give en sådan tilladelse. Heri skal der foretages en konkret vurdering af risikoen for at forurene grundvand, jord og undergrund og sættes passende vilkår for at imødegå en sådan risiko. 

Vær desuden opmærksom på, at der i forbindelse med tilladelsen skal foretages en habitatvurdering. Se denne nylige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/14cdf6a1-f831-4be1-a289-983b5f909ff1?highlight=gylleledning  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken