Overgang til stipladsmodel og samtidigt udtag af udgået lugt-teknologien – afstand til nabo ikke overholdt

18-02-2020

Spørgsmål

En ejendom ønsker at søge en ny miljøgodkendelse, for at kunne udnytte staldene bedre. Der inddrages ikke nye produktionsarealer. Ejendommen fik i 2016 et §12-tillæg til en ny slagtesvinestald, med vilkår om anvendelse af punktudsugning tilkoblet en SKOV luftrenser. Teknologien er ikke længere på teknologilisten, hvorfor denne ikke kan indgå som en del af BAT-niveauet, hvormed luftrenserens effekt på både lugt og ammoniak ikke kan indgå ansøgt drift. MEN hvorledes skal ansøgningen indtastes: • BAT-niveau beregnes uden teknologien (der vælges BAT-niveau fastsat i tidligere godkendelse). Teknologien indtastes ikke i ansøgt drift. • Teknologien/effekten indtastes ej heller i nudrift jf. help-desk-svar fra 5/7-19, om at virkemidler. der ikke længere findes på MST teknologiliste, ikke skal indgå i nudriften. Når der ikke er en indtastet effekt på lugt eller ammoniak i hverken nudrift eller ansøgt drift, så er ammoniak og lugt uændret. MEN en scenarieberegning viser, at lugtgeneafstanden til nærmeste nabo ikke overholdes, når der ikke indtastes en teknologi. (50%-reglen er i spil). Forslag: Vi tænker ikke, at der er krav på, at komme over i den nye lovgivning, da gældende afstandskriterier ikke kan overholdes, jf. Helpdesksvar af 14.12.2018 samt NMK-124-00130 (18/05052). Tillægsspørgsmål 1: Hvis ansøger fortsætter med sin § 12, skal teknologien vel fortsat anvendes? Tillægsspørgsmål 2: I teknologioversigten står, at ”SKOV’s anlæg kun gælder for fuld og delvis luftrensning, af almindelig staldluft, indtil ny dokumentation foreligger”. Vi har fået videresendt en udtalelse fra L&F, der lyder som følgende: ”Vi har lavet undersøgelse med SKOV-renser fra to stalde med punktudsug, men fandt en noget mindre effekt end tidligere godkendt. Ammoniak lå på 60% og lugt 30% reduktion. Det blev indsendt til MELT, som d. 11/3-2019 indstillede til Miljøstyrelsen om optagelse på teknologilisten med disse reduktioner ved punktudsug på eksisterende etablerede SKOV-rensere i forbindelse med en revurdering.” MST ønsker fuld dokumentation, men SKOV ønsker ikke at bekoste yderligere udvikling på anlægget. Kan denne viden bruges i forbindelse med udregning af nyt BAT-.niveau for ejendommen?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er tale om et husdyrbrug som er miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 12, med vilkår om anvendelse af punktudsugning tilkoblet en SKOV biologisk luftrenser, og at husdyrbruget nu har søgt om ny godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a.


Som det fremgår af spørgsmålet, fremgår det af Logbog for opdateringer af Teknologilisten, at det den 19. december 2017 er præciseret, at biologisk luftrensning fra SKOV kun kan anvendes ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft indtil ny dokumentation foreligger. Det betyder, at teknologien ikke længere er godkendt på Teknologilisten til punktudsugning.


Der pågår en dialog mellem virksomhed og Miljøstyrelsen omkring dokumentation af effekten vedr. punktudsugning. Indtil teknologien eventuelt måtte komme på teknologilisten igen, kan effekten ikke medregnes ved ansøgning om godkendelse efter ny husdyrbruglov.


Det er korrekte betragtninger, der er anført i spørgsmålet om at:
• BAT-niveau beregnes uden teknologien. Teknologien indtastes derfor ikke i ansøgt drift.
• Teknologien/effekten indtastes ej heller i nudrift jf. help-desk-svar fra 5/7-19, om at virkemidler. der ikke længere findes på MST teknologiliste, ikke skal indgå i nudriften. (https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/fodervilkaar-i-nudrift/)


Og at der ikke er krav på godkendelse efter nye lovgivning, som der også er beskrevet jf. helpdesksvar af 14.12.2018 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/kan-der-gives-afslag-paa-ansoegning-med-uaendrede-produktionsarealer/.


Det generelle beskyttelsesniveau skal overholdes jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24 og der skal bl.a. meddeles afslag hvis det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på miljøet. Kommunen har dog i nogle tilfælde mulighed for at meddelelse dispensation efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 (50 %-reglen)


Fastsættelse af BAT-krav for eksisterende stalde er yderligere beskrevet bl.a. i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-krav-for-eksisterende/  

Så længe husdyrbruget fortsætter på sit eksisterende uændrede retsgrundlag (§ 12), skal husdyrbruget fortsat leve op til gældende vilkår, og teknologien skal fortsat anvendes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken