Oplysningskrav i Bilag 1

09-01-2018

Spørgsmål

Ifølge bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal der i ansøgningen om tilladelse og godkendelse oplyses om ”affaldsproduktion hvor det er relevant” og om ”naturressourcer, hvis oplysninger foreligger”. 1. Hvornår vil det være relevant at få oplysninger om affaldsproduktion? Egne overvejelser: I §33 er det angivet, at der i forbindelse med tilladelse og godkendelser skal foretages en vurdering af, om det ansøgte medfører væsentlig indvirkning på miljøet bl.a. i forhold til affaldsproduktion. Vi tolker derfor bestemmelsen således, at oplysninger om affaldsproduktion er relevant i de tilfælde, hvor husdyrproduktionen genererer affald. Det vil i praksis sige alle sager. 2. Hvad menes med ”naturressourcer hvis oplysninger foreligger”. Hvilke oplysninger tænkes der her på? (forbrug af olie, vand, energi?). Og er oplysninger tænkt til at indgå i vurdering af, om der skal væsentlig påvirkning af jord, grundvand og overfladevand jf. §33? 3. Af bilag 1 fremgår desuden, at der skal indsendes målfaste konstruktions- og plantegninger. Hører afløbsplaner til under konstruktions- og plantegninger? 4. Kommentar: Generelt er det uhensigtsmæssigt, at der er så mange oplysninger i bilag 1, som skal vedhæftes i særskilte dokumenter (de mere tekstmæssige beskrivelser). It-ansøgningen burde i højere grad ”hjælpe” ansøger med at huske hvad der skal oplyses om. Samtidig er det uhensigtsmæssigt, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem de vurderinger, der skal laves jf. §33 i godkendelsesbekendtgørelse og oplysningskravet jf. bilag 1 i samme bekendtgørelse.


Svar

Oplysningskravene ifølge den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse fra den 1. august 2017 svarer til kravene fra før den 1. august 2017, selv om ”de nye krav” er formuleret knap så detaljeret. Formålet med ændringen er at give mulighed for at differentiere mellem sagerne, så kravene tilpasses den pågældende produktion.  Det er ikke alle sager, hvor det er nødvendigt med så detaljerede oplysningskrav, som det var fastsat i den bekendtgørelse, der var gældende før den 1. august 2017.
Vedr. oplysningskrav om affald kan tidl. og nye oplysningskrav parres således:
Tidl. bkg. bilag 2, pkt. I: Oplysningskrav om virksomhedens affald, specificeret i nr. 33-36 som oplysninger om døde dyr, olie/kemikalieaffald og andet affald, herunder farligt affald (bekæmpelsesmidler og medicinrester).
Ny bkg., bilag 1, nr. 8: Oplysningskrav om den forventede affaldsproduktion, hvor dette er relevant, og brugen af naturressourcer, hvis oplysningerne foreligger.
Ændringen betyder, at der kan angives den forventede affaldsproduktion, hvis det er relevant (er der f.eks. tale om at husdyrbruget kun generere begrænsede mængder ikke farligt affald, kan det være tilstrækkeligt at beskrive det i runde vendinger og henvise til overholdelse af affaldsregulativet).  Forbruget af vand, el og brændstof, kan også være mere eller mindre relevant afhængig af produktionstypen og størrelsen. For større husdyrbrug, omfattet af BAT-krav er det nødvendigt at kende forbruget som grundlaget for BAT-beskrivelsen og senere tilsyn hermed. Omvendt vil det for mindre husdyrbrug, som søger tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, ikke altid være relevant.
Vedr. oplysningskrav om naturressourcer, energi, vand m.v. kan tidl. og nye oplysningskrav parres således:
Tidl. bkg., bilag 2, pkt. D: Oplysningskrav om anlægstegninger over virksomhedens indretning, specificeret i bl.a. nr. 12 som oplysninger om befæstede arealer, inkl. afløb.
Ny bkg., bilag 1, pkt. B, nr. 1: Oplysningskrav om indretning og drift af anlæg, herunder oplysninger om […] målfaste konstruktionstegninger m.v.
Også i dette tilfælde er hensigten med ændringen, at oplysningskravene kan indrette sig efter, hvilke oplysninger der er relevant for at kunne vurdere det ansøgte. Som det fremgår af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 2 [her link], er det ikke altid nødvendigt med konstruktionstegninger. Ofte vil en oversigtsplan være tilstrækkelig, men på den vil det for det meste være relevant med angivelse af afløbsforhold og oplysninger om, hvordan afledning af vand tænkes håndteret.
Kommunerne kan ved fastsættelse af vilkår til at håndtere affald samt energi- og vandforbrug m.v. bygge på de formuleringer af vilkår, som fremgår af praksis fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn:
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 31. oktober 2012 (sag NMK-131-00095), hvorefter vilkår om affald normalt kan sammenfattes kort således, at husdyrbruget skal overholde de almindelige regler om håndtering af affald, f.eks. kommunens til enhver tid gældende regulativ om håndtering af erhvervsaffald.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. august 2015 (sag NMK 131-0078), hvori vilkåret, ”bedriftens forbrug af energi, vand og diesel skal opgøres årligt og kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden”, fandtes tilstrækkeligt til at sikre imod bl.a. vandspild og til at opfylde BAT for energi- og vandforbrug.
Særskilt til kommentar nr. 4:
Ved den nylige opdatering af husdyrgodkendelse.dk er der indført flere i-punkter (Pop up vejledning), som kan hjælpe til, hvilke oplysninger der kan angives i de pågældende felter, ligesom den opdaterede vejledning på området giver mere detaljerede retningslinjer.
Miljøstyrelsen er opmærksom på spørgsmålet om en mere direkte sammenhæng mellem oplysningskrav og fastsættelse af vilkår. Dette vil indgå i det videre arbejde ved opdateringer af husdyrgodkendelse.dk og vejledningen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken