Miljøtilladelse og landzonetilladelse

02-06-2020

Spørgsmål

I forbindelse med behandling af en ansøgning om §16b miljøtilladelse og landzonetilladelse til opstart af rideskole og hestepension, fårehold og kattepension/smådyrspension har vi brug for afklaring af et par spørgsmål. Vi er af den opfattelse at anlæg og aktiviteter i forbindelse med husdyrholdet såsom opførelse af ny ridehal, stalde, skridtmaskine og læskure behandles jf. husdyrbrugloven. I ansøgningen har ejer ifm. ovennævnte søgt om tilladelse til afvikling af ride-/weekendlejr, parkering af trailere, samt belysning på p-pladsen, og disse har vi vurderet knytter sig til husdyrbruget, og vil inkludere aktiviteterne i miljøtilladelsen, men kan vi i den forbindelse stille krav til f.eks. tidsrum for afviklingen aktiviteterne, parkering, højde på lysstandere mm i miljøtilladelsen? Ansøger har i samme ansøgning tillige søgt om tilladelse til opførelse af en ny 250 m² bygning, hvori de ønsker at etablere katte-/smådyrspension. Vil denne bygning kunne inkluderes i miljøtilladelsen eller skal den behandles via landzonetilladelse jf. Planloven, når katte-/smådyrspension som udgangspunkt ikke er en del af et husdyrbrug?


Svar

Miljøstyrelsen har koordineret dette svar med Erhvervsstyrelsen i forhold til planlovens regler.

Det lyder efter Miljøstyrelsens vurdering som, at visse af de beskrevne forhold kræver en § 16 b-tilladelse til husdyrbruget efter husdyrbrugloven og andre er omfattet af planlovens landzoneregler for de forhold, der ikke falder under husdyrbruglovens område.

Der er således ud over husdyrhold også søgt om tilladelse til afvikling af ride-/weekendlejr, parkering af trailere, samt belysning på p-pladsen. For Miljøstyrelsen lyder det som aktiviteter, der ikke er til brug for driften af husdyrholdet. Her er nærmere tale om den omvendte situation, nemlig at husdyrholdet bruges til driften af en anden slags aktivitet. Det er derfor Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at disse faciliteter ikke er en del af husdyrbruget. Det er også Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at smådyrspensionen ikke er en del af husdyrbruget. Parkeringsplads, belysning og dyrepension kan derfor ikke indgå i miljøtilladelsen efter husdyrbruglovens § 16 b. Disse forhold skal derfor vurderes i forhold til planloven.


Baggrund for Miljøstyrelsens vurderinger i forhold til husdyrbrugloven

Afgrænsning af driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold
Når husdyrbruglovens grænse for tilladelse efter § 16 b overskrides (eller er overskredet i forvejen), omfatter tilladelses-/godkendelsespligten efter husdyrbrugloven de bygninger og andre konstruktioner, der, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1, udgør husdyrbruget. Dette omfatter således efter husdyrbruglovens ordlyd ”andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold”.

Dette er uddybet i lovbemærkningerne til ændringen af husdyrbrugloven i 2017:
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l114/20161_l114_som_fremsat.pdf

Der fremgår bl.a. følgende bemærkninger til lovens § 3, stk.1, nr. 1, side 111:
”Med driftsbygninger til brug for husdyrholdet menes bygninger, der ikke er omfattet af anlægsdefinitionerne, jf. forslagets § 1, nr. 6, f.eks. halmlader, kornsiloer, foderlagre, korntørrerier, pelserier og maskinhaller, dvs. bygninger, der er forbundet med driften af husdyrholdet, men hvor husdyrene ikke opholder sig eller har adgang til. Med »m.v.« sigtes til de samme forhold som »faste konstruktioner« efter den gældende lovs definition af husdyrbrug, som efter bemærkningerne, jf. Folketidende 2006-07, tillæg A, side 1961, bl.a. omfatter tilkørselsveje, belysning og afskærmende beplantning.”

Efter Miljøstyrelsens forståelse af lovbemærkningerne er det afgørende for, om ansøgningen om de ønskede konstruktioner skal behandles efter husdyrbruglovens regler eller planlovens regler, om konstruktionernes formål er at understøtte driften af husdyrholdet. Et projekt, hvori der indgår både husdyrhold og øvrige aktiviteter, vil i nogle tilfælde kræve sagsbehandling efter husdyrbruglovens regler til nogle dele af projektet og sagsbehandling efter planlovens regler til andre dele.

I praksis kan nogle konstruktioner skulle bruges både til drift af husdyrhold og andre formål, f.eks. kan en ridehal både bruges til nødvendig træning med hestene og til stævner. Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i 2015, at udvidelse af stalde og ridehaller på et ridecenter med afholdelse af stævner skulle behandles efter husdyrbrugloven (NMK-130-00198). I lovbemærkningerne til husdyrbrugloven er der også nævnt tilkørselsveje og belysning som hørende til husdyrbruget. Igen er det afgørende, om konstruktionerne skal bruges til drift af husdyrholdet eller kun til en anden aktivitet på samme ejendom. F.eks. vil en befæstet plads, belysning og tilkørselsveje i forbindelse med en gyllebeholder anses som en del af husdyrholdets drift og vil derfor høre under husdyrbrugloven, hvis det etableres på et husdyrbrug over grænsen for tilladelse efter § 16 b.

Afgrænsning af ”husdyrhold”
Husdyrbruglovens anvendelsesområde omfatter kun dyreklasserne pattedyr og fugle, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1. Hunde og katte er dog undtaget reglerne i lovens kapitel 3 og 4, som bl.a. omfatter tilladelse-/godkendelsespligten, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1, stk. 4.

Husdyrbrugloven indeholder ikke nogen definition af, hvad der forstås ved et husdyr, eller i øvrigt nogen afgrænsning af hvilke dyr, der kan danne grundlag for et husdyrbrug.

Der fremgår bl.a. følgende bemærkninger til lovens § 2, side 111:
”…som udgangspunkt vil anvendelsesområdet således ikke være begrænset i forhold til bestemte arter. Anvendelsesområdet tilsigtes dog som hidtil primært at omfatte såkaldte produktionsdyr, der typisk er kendetegnet ved, at de holdes med henblik på produktion af kød, mælk, skind, uld m.v. eller med henblik på avl, opdræt m.v., men formålet med dyreholdet er ikke i sig selv afgørende.
F.eks. vil også hestehold, der udelukkende holdes med henblik på ridning, være omfattet af lovens anvendelsesområde. Det vil heller ikke i sig selv være afgørende, om husdyrene holdes som hobby eller som led i erhvervsudøvelse. I konkrete tvivlstilfælde må lovens formål tillægges betydning, ligesom det vil kunne indgå i vurderingen, om der er tale om forhold, som reguleres af anden lovgivning…”

Ved indførelsen af undtagelsen for hunde og katte blev der, jf. høringsbrevet fra den 27. oktober 2017, lagt vægt på, at hunde- og kattehold er atypiske i forhold til husdyrreguleringen, at udmøntning af krav om godkendelse eller tilladelse næppe vil være praktisk muligt eller miljømæssigt relevant, og at evt. gener fra hold af hunde og katte i øvrigt reguleres efter reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Med baggrund i lovbemærkningerne til husdyrbrugloven finder Miljøstyrelsen, at en dyrepension til smådyr, som udgangspunkt falder uden for husdyrbruglovens anvendelsesområde. Dels falder dyrene uden for husdyrbruglovens tilsigtede, primære anvendelsesområde, som omfatter produktionsdyr, idet smådyrene i en dyrepension nærmere kan betegnes som selskabsdyr. Desuden vil krav om godkendelse eller tilladelse til smådyr, der opholder sig i en dyrepension – tilsvarende hunde- og kattehold - næppe være miljømæssigt relevant.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken