Melorme produktion i by- og landzone

14-11-2017

Spørgsmål

I Aabenraa Kommune har vi fået en forespørgsel om hvad det kræver for tilladelser/godkendelser at producere melorme i by- og landzone. Foresprøgselen går ud at at der skal etableres en 50 m2 bygning i byzone. Ansøgeres grund er placeret så der vil være mulighed for at placere bygningen i landzone. Jeg har kontaktet Teknologisk Institut og de siger at man i en 50 m2 bygning vil kunne have et produktionsareal på ca. 25 m2 og man vil kunne producere mellem 7-9 tons larver om året, svarende til 1 DE. Mine spørgsmål er hvilken tilladelse/godkendelse en produktion af melorme vil kræve? og skal vi stille vilkår om brug af virkemidler til at reducere evt. lugtgener og andre gener? og vil der være forskel i tilladelsen/godkendelsen alt efter om det er et hobbyproduktion eller om produktionen er som erhverv?


Svar

Insektproduktion skal reguleres efter miljøbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser, hvor produktionen kan ske under hensyntagen til omboende.

Det har ikke betydning for den nærmere regulering efter miljøbeskyttelsesloven, om der vil være tale om ”erhverv” eller ”hobby”.

I stedet skelnes der mellem på den ene side godkendelsespligtig listevirksomhed efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. 35, og som er nærmere udmøntet i bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og på den anden side erhvervsvirksomhed og aktiviteter, der skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold, og som alene vil være omfattet af en regulering efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Så vidt det ses, er produktion af melorme hverken bilag 1-virksomhed eller bilag 2-virksomhed, så der vil alene blive tale om en regulering efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Kerneområdet for en regulering efter miljøbeskyttelseslovens § 42 er adgangen til at udstede påbud eller forbud i forhold til gener, som måtte opstå hen ad vejen efter virksomhedens etablering. Det følger dog også af § 42, stk. 6, at hvis kommunen forud for en etablering af en ”§ 42-virksomhed” bliver opmærksom på forhold, som kan forventes at medføre krav om begrænsning af virksomhedens forurening eller forbud mod virksomhedens drift, vil kommunen på forhånd kunne tilkendegive dette over for virksomheden.

Ønskes restproduktet fra insektproduktion udbragt på landbrugsjord, kræver det en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. I tilladelsen skal der fastsættes vilkår om overholdelse af reglerne i slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken