Må gyllebeholdere, der er en del af en miljøgodkendelse, opføres uden at staldene opføres samtidig?

 

08-12-2022

Spørgsmål

Vi har i 2021 meddelt miljøgodkendelse efter § 16a til nye slagtesvinestalde og 2 gyllebeholdere på i alt 10.000 m³. På ejendommen er der et mindre andehold, så der er i forvejen tale om et husdyrbrug. Afgørelsen er påklaget, men der er ikke opsættende virkning.

Nu vil landmanden etablere gyllebeholderne til afgasset biomasse, men vente med staldene til slagtesvin til klagenævnet har afgjort sagen, og priserne på slagtesvin bliver bedre.

Han har egen og forpagtet jord til 8.000 m³ gylle.

Kan han etablere gyllebeholderne nu og vente med slagtesvinestaldene til senere?


Svar

I første omgang skal kommunen vurdere, om den ændrede anvendelse kan indeholdes i den miljøgodkendelsen, der allerede er givet. Hvis kommunens konklusion er, at det kan den godt, kan projektet gennemføres uden videre.

Er der derimod f.eks. tale om et øget antal transporter eller en anden landskabspåvirkning, end der er vurderet i miljøgodkendelsen, kan gyllebeholderne ikke opføres uden fornyet sagsbehandling på baggrund af kommunens nye vurdering (husdyrgodkendelsesbekg. § 34, stk. 1). Det samme gælder, hvis den erhvervsmæssige nødvendighed af beholderne ikke vedrører det samme som i godkendelsen (her: opbevaring af svinegylle fra staldene), og derfor skal vurderes på ny (jf. husdyrgodkendelsesbekg § 34, stk. 3).

For at vurdere om beholderne er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom (jf. § 34, stk. 3), skal kommunen i dette tilfælde vurdere, om beholderne er nødvendige til at opbevare gylle til at udbringe på egen og tilforpagtet jord. Vær opmærksom på, at det alene er særlige langtidsforpagtninger, der kan indregnes. Læs mere om vurderingen af erhvervsmæssig nødvendighed i vejledningen til kapitel 14 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs desuden mere om vurderingen af den erhvervsmæssige nødvendige opbevaringskapacitet i dette svar om ”Anmeldelse af gyllebeholder til afgasset biomasse”.

Hvis forudsætningerne er til stede (tankene er erhvervsmæssige nødvendige for drift af jorderne og vurderingerne af landskab, transporter mv viser, at det kan lade sig gøre) kan sagen enten behandles som en anmeldelse eller et tillæg.

Når eller hvis stalden senere bygges, kan beholderne udnyttes efter vilkårene i miljøgodkendelsen til slagtesvineproduktionen.

Vær i øvrigt opmærksom på, om der i den bioforgassede gylle evt. er andre stoffer, som vil kræve en godkendelse til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212. Se mere i dette helpdesksvar, og i helpdesksvaret om VVM-vurdering af gyllebeholdere til bioforgasset gylle.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken