Kræves der ny miljøgodkendelse ved ejendomssammenlægning?

22-03-2022

Spørgsmål

I kommunen er der en landbrugsejendom, med 2 bygningssæt, der ligger i god afstand (ca 1 km). Oprindelig var der tale om 2 ejendomme (adresse 1 og adresse 2), men i ca. 2008 blev de sammenlagt til en ejendom/et ejendomsnummer (men på 2 matrikler). Til hver ejendom/adresse var der en tilladelse til dyrehold (adresse 1 havde ved sammenlægningen en miljøgodkendelse til 8645 slagtesvin samt 52.000 smågrise (lidt under 2000 stipladser), mens adresse 2 havde en tilladelse til produktion af 7500 slagtesvin (også lidt under 2000 stipladser). Hver for sig var de ved sammenlægningen ikke omfattet af IE-reglerne.

Ved ejendomssammenlægningen er CHR nummeret for adresse 2 ophørt og alle dyr er registreret på adresse/ejendom 1, ligesom der kun laves gødningsregnskab for adresse/ejendom 1. I forbindelse med flere ansøgninger om skift i dyretype, fulde stalde mm. i løbet af de sidste ca. 10 år er de sagsbehandlingsmæssigt blevet behandlet som 2 separate adresser/ejendomme. Der søges nu om skift i dyretype efter § 15 stk. 8, hvor der i anmeldelsen fremgår, at der vil ske skift i dyretype (vægt) på både adresse 1 og adresse 2, anmeldelsen er lavet med selvstændig beregning for begge adresser, så der flyttes ikke DE mellem bygningssættene. Det fremgår dog tydeligt, at det samlede antal stipladser til slagtesvin på ejendomsniveau overstiger 2000.

Spørgsmålet er: Blev ejendommen omfattet af IE - stipladsgrænsen på 2000, dengang der skete ejendomssammenlægning og skulle der dermed have været søgt en miljøgodkendelse efter daværende § 12, stk. 2. Eller kan ejendommen fortsætte på de to oprindelige tilladelser til de 2 oprindelige adresser – så længe der ikke sker stigning i forurening (dvs. de kan lave skift i dyretype mm på de gamle tilladelser), selv om der nu kun er tale om en ejendom med et CHR-nummer?


Svar

Ja, ejendommen blev omfattet af IE-stipladdsgrænsen, da der skete ejendomssamenlægning, og der skulle derfor være søgt om en IE-miljøgodkendelse. 

Det er det klare udgangspunkt, at alle anlæg på samme ejendom skal godkendes samlet, jf. definitionen af husdyrbrug i husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1. 

Der kan dog i sjældne tilfælde være tale om, at flere anlæg på én ejendom kan tillades/godkendes hver for sig, hvis der er tale om meget store ejendomme, og forudsat, at anlæggene fungerer som uafhængige enheder og ligger adskilt, jf. Skov- og Naturstyrelsens notat af 12. april 1999. 

Se denne nævnsafgørelse som bl.a. forholder sig til, hvornår der skal ske samlet godkendelse, og som også nævner notatet fra 1999: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/7e2dd2b4-d67a-4294-aff8-5a30c97328e3?highlight=19%2F00713


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken