Kræver nyt ejendomsnummer ny godkendelse?

01-07-2020

Spørgsmål

I 1999 og 2004 bygges stalde til svin på matrikel A der høre under samme ejendomsnummer som ejendom B. Der er ikke tilladelse til dyr på ejendom B. I 2009 udstykkes matrikel A, hvorpå staldene ligger, til ejendomsnummer C, hvor der også er tilladelse til svin. I 2013 er matrikel A imidlertid blevet lagt ind under ejendomsnummer D. Der er ikke en separat tilladelse til dyr på ejendom D. I 2016 bliver matrikel A skilt fra ejendom D og får sit eget ejendomsnummer. Staldene på matrikel A, har hele tiden haft sin egen tilladelse til dyrehold. Denne tilladelse har kommunen ladet følge staldene uafhængigt af at adresse og ejendomsnummer har skiftet. Vi er nu blevet lidt i tvivl om, hvorvidt dette er korrekt og om der burde være givet en ny tilladelse når ejendomsnummeret har skiftet?


Svar

Miljøstyrelsen vurderer, at skift af ejendomsnummer ikke i sig selv udløser krav om ændring af godkendelsen/tilladelsen, idet styrelsen bemærker, at husdyrbrugloven alene stiller krav om fornyet godkendelse/tilladelse, når der foretages ændringer og udvidelser, der indebærer forøget forurening eller andre virkninger på miljøet.

Kommunen skal således ved skift af ejendomsnummer tage stilling til, om det konkrete ejendomsnummerskift indebærer materielle ændringer, som udløser krav om fornyet godkendelse/tilladelse, herunder om det er tale om en ændring, som medfører, at flere husdyrbrug skal godkendes samlet, jf. § 16 c. 

Under alle omstændigheder bør kommunen sørge for, at skift af ejendomsnummer bliver noteret og journalført, og kommunen bør indsætte det opdaterede ejendomsnummer i godkendelsen/tilladelsen, så snart det er muligt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken