Kræver etablering af maskinhal behandling efter husdyrregler

04-03-2019

Spørgsmål

Vi har den 14. august 2014 givet en § 12 miljøgodkendelse til opførelse af staldanlæg, gyllebeholder, foderlade og fodersiloer. Der er givet tilladelse at udvide fra dyreholdet fra 2.450 slagtesvin (30-107 kg) til 8.500 slagtesvin (30-109 kg) samt et uændret dyrehold på 8 ammekøer, 3 ungtyre (145-328 kg), 3 småkalve (0-6 mdr.), 6 kvier/stude (6 mdr-kælving) og 2 heste (500-700 kg) i alt svarende til en udvidelse fra 79,37 DE til 258,37 DE (efter datidsgældende husdyrgødningsbekendtgørelse). Godkendelsen blev påklaget. Nævnet fastlagde d. 27. oktober 2015 som den skæringsdato hvorfra udnyttelsesfristen skulle beregnes, hvorved et vilkår i miljøgodkendelsen blev ændret, så miljøgodkendelsen efter de hidtil gældende regler ville bortfalde d. 27. oktober 2017. I den nye Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, § 48 fremgår det, at en § 12 miljøgodkendelse, der ikke er bortfaldet d. 01. august 2017, tidligst kan bortfalde 6 år efter den er meddelt, hvis den ikke er udnyttet inden. Da § 12 miljøgodkendelsen er omfattet af den nye udnyttelsesfrist jf. § 48, og Nævnet har fastsat skæringsdatoen til 27. oktober 2015, hvorfra udnyttelsesfristen skal udregnes, så medfører lovens forlængelse af udnyttelsesfristen, at § 12 miljøgodkendelsen tidligst kan bortfalde 6 år efter, dvs. d. 27. oktober 2021. Godkendelsen er endnu ikke udnyttet. Nu har landmanden spurgt til, om opførelse af en maskinhal kræver sagsbehandling efter husdyrreglerne. Ved sidste tilsyn var der 11 køer, 6 handyr og 13 kvier. I dag er der jf. CHR 16 ammekøer, 8 handyr og 9 kvier på ejendommen. Kvægene har adgang til en mindre stald/fast placeret læskur på ca. 70 m2. Der er ikke længere svin på ejendommen. Hvis ejer fortsat ønsker at kunne tage § 12 miljøgodkendelsen i brug, så er det vel ikke så smart, hvis dyreholdet nedskrives til det, den faktisk er i dag og nudriften derfor ikke længere er den samme som nudriften i miljøgodkendelsen. Måske er det bedst at beholde nudriften noteret i miljøgodkendelsen og behandle maskinhallen efter anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Så hvordan behandler vi bedst maskinhallen, så §12 miljøgodkendelsen stadig kan tages i brug, hvis ejer ønsker det?


Svar

Miljøstyrelsen forstår forholdet således, at den pågældende § 12-godkendelse ikke er bortfaldet, da udnyttelsesfristen ikke er udløbet. § 12-godkendelsen udgør dermed det gældende retsgrundlag for dyreholdet. Opførelse af maskinhal forudsætter derfor behandling husdyrreglerne. Maskinhallen kan derfor, som kommunen skriver, anmeldes efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvis betingelserne for brug af anmeldeordningen i øvrigt er opfyldt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken