Kontrolperioder

01-02-2018

Spørgsmål

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 47 stk. 2: Hvis en afgørelse af en anmeldelse efter §§ 10-18, der er udnyttet efter stk. 1, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Spørgsmål: Hvordan skal de seneste 3 år forstås? Er det de seneste 3 synlige planperioder (gødningsindberetning)? Eller er det de tre seneste 3 afsluttede planperioder dags dato, hvor vi så først kan tjekke, når de er indberettet for den planperiode, vi er i, når vi er på tilsynet? Eller er det de sidste 3 planperioder inklusiv den igangværende. Scenarier: Vi er ude på miljøtilsyn fx den 13. oktober 2017. Skal vi da gå efter: 1. Planperiode 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 (sidste 3 SYNLIGE planperioder) 2. Planperiode 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (sidste 3 planperioder inkl. sidste afsluttede planperiode (ikke synlig før 2018)) 3. Planperiode 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (sidste 3 planperioder inkl. igangværende planperiode (endnu ikke afsluttet eller synlig før 2019)).


Svar

Fuldstændigt kontinuitetsbrud for benyttelse af en anmeldeordning skal vurderes med udgangspunkt i den faktiske dato for, hvornår kommunen meddelte, at det anmeldte kunne tages i anvendelse, og de herefter følgende 3 år eller 36 måneder. Uden hensyn til kalenderår eller planperioder for gødningsregnskaber. Dette understøttes af klagenævnspraksis, se Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 18. januar 2017 (sag NMK-134-00109).

Delvist kontinuitetsbrud for benyttelse af en anmeldeordning kan dog vurderes på grundlag af mindst 3 planperioder for gødningsregnskaber, der er afsluttet efter kommunens meddelelse om, at det anmeldte kunne tages i anvendelse. Dette understøttes også af klagenævnspraksis, se Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. maj 2017 (sag NMK-134-00115), og idet gødningsregnskaberne udgør et entydigt grundlag for at vurdere kontinuiteten.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken