Kan en 16 b tilladelse gives til et husdyrbrug med ulovlige forhold af underordnet betydning?

16-06-2020

Spørgsmål

Man skal ifm. udstedelsen af 16 b tilladelser meddele evt. nødvendige dispensationer og andre lovliggørende afgørelser samtidigt. Dette sikrer, at man ikke tillader et husdyrbrug med ulovlige forhold. Men kan man give en 16 b tilladelse til et husdyrbrug, som har et eller flere ulovlige forhold, hvis disse forhold er af underordnet betydning for miljøet og af denne årsag ikke er blevet håndhævet ifm. med tilsyn (jf. tilsynsbestemmelsen, § 47, i husdyrbrugloven)? Eksempler herpå kan findes på ældre husdyrbrug med hestehold, hvor der mangler afløb fra både stalde og overdækkede møddingspladser med tag. En 16 b tilladelse omfatter husdyrbruget i dets helhed, selvom det kun er en lille ændring i husdyrbruget, der udløser tilladelsespligten. De eksisterende, ulovlige forhold, som er af underordnet betydning, vil derfor nødvendigvis indgå i tilladelsen. Eksempel: Kommunen modtager en ansøgning om en § 16 b tilladelse til et eksisterende husdyrbrug med heste. Husdyrbruget er blevet omfattet af tilladelsespligten, da dets produktionsareal skal udvides ved etablering af nogle læskure. Husdyrbruget har hverken afløb fra de eksisterende stalde og heller ikke fra den eksisterende møddingsplads, som har fast tag og overdækning. Det er ved tidligere tilsyn blevet vurderet, at de ulovlige forhold (de manglende afløb) er af underordnet betydning og derfor ikke skal håndhæves. Men at de ulovlige forhold ikke håndhæves er ikke ensbetydende med en lovliggørelse. Kan kommunen give en 16 b tilladelse i ovenstående eksempel?


Svar

Bestemmelsen i husdyrbruglovens § 46 kan kun anvendes i håndhævelsessituationer. Kommunen kan ikke godkende ulovlige forhold. 

Når kommunen skal udarbejde en § 16 b tilladelse første gang skal tilladelsen omfatte hele husdyrbruget, dvs. både eksisterende og nye anlæg. 

Det vil altså sige, at i fht. eksemplet ovenfor skal tilladelsen omfatte hele husdyrbruget, hvilket også inkluderer de ulovlige forhold, som ikke tidligere er blevet håndhævet. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken