Ingen godkendelsespligt for etablering af kalvehytter (u. 100 m2) på plads med fast bund og afløb

23-11-2017

Spørgsmål

Vær opmærksom på, at svaret er blevet opdateret med et nyt svar af 7. juni 2019, se link: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/godkendelsepligt-for-aendret-placering-af-kalvehytter/

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 er etablering af ikke fast placerede husdyranlæg ikke godkendelsespligtig, så længe det samlede areal af ikke fast placerede husdyranlæg på ejendommen er højst 100 m2.

Kalvehytter er typisk en flytbar type, men de kan ikke (jævnfør et byggeblad) undtages fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, der stiller krav om fast bund og afløb. Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller i § 10 krav om, at flytbare anlæg skal flyttes mindst hver 12 måned.

Hvis de flyttes mindst hver 9. uge er der ikke krav om at føre logbog, og kravet om mindst 25 m til forrige placering gælder heller ikke (det er præciseret i husdyrvejledningen). Flyttes de hver 9. uge må de ikke stå det samme sted igen, før der er gået 1 år. Det betyder, at man godt kan etablere 30-50 kalvehytter (enkelthytter er typisk 2-3 m3 i grundareal) for eksempel i nogle plansiloer med fast bund og afløb.

En forudsætning er selvfølgelig, at man holder sig under de 100 m2 samlet set, og at man flytter dem rundt på betonpladsen mindst hver 9. uge, og de ikke kommer til at stå det samme sted igen, før der gået 1 år. Det kræver selvfølgelig pladser af en vis størrelse, men på nogle bedrifter, er det muligt. Der skal jo blot være 52 uger/9 uger = 6 forskellige placeringer af hytterne.

Der er nogle malkekvægsbedrifter, der lægger om til slagtekalveproduktion. De har ikke længere brug for deres plansiloer til ensilage, men de kunne måske godt bruge nogle kalvehytter. De kan altså på den måde etablere op til 100 m2 kalvehytter, uden at det udløser godkendelsespligt?


Svar

Det er korrekt, at jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 8, at der er mulighed for på et tidligere godkendt husdyrbrug, at etablere kalvehytter under 100 m2, som ikke er fast placeret. Vær opmærksom på husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10 om, at kalvehytterne skal flyttes rundt, og at der føres et aktivt tilsyn med dette. Herunder kan der i givet fald meddeles påbud om forurenings- og genebegrænsende tiltag efter husdyrbrugslovens § 42.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken