Hvornår udløses en miljøgodkendelse ved ikke fast placerede husdyranlæg?

14-07-2023

Spørgsmål

En fasanopdrætter modtager fasankyllinger, som går i ikke fast placerede huse, der hvert år opstilles i foråret og nedtages i efteråret.

De ikke fast placerede anlæg ”flytter” således rundt på ejendommen og udgør ved hver opsætning mere end 100 m².

Hvis dette husdyrbrug ønskes etableret, hvordan skal dette så gøres?

I forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 står følgende: udvidelse og ændring af husdyrbrug, der består i etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg, kan ske uden godkendelse ellers tilladelse, hvis grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m².

Jeg læser ud fra ovenstående, at når det samlede areal af det ikke fast placerede husdyranlæg overstiger 100 m², skal der således ansøges om en miljøgodkendelse (16b).

Er dette korrekt forstået?


Svar

Ikke fastplacerede husdyranlæg udgør ikke produktionsareal. Hvis der ikke er et produktionsareal på ejendommen, er det ikke et husdyrbrug, og der er dermed ikke noget krav om tilladelse.

Det skyldes, at et husdyrbrug er husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom. Det fremgår af husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1.
Produktionsareal er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 1, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4. 

Du kan læse mere i dette svar https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/tilladelse-af-dyrehold-paa-friland/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken