Hvornår skal en ridehal reguleres efter husdyrloven

24-09-2021

Spørgsmål

Jeg mangler en stillingtagen fra miljøstyrelsen og erhvervsstyrelsen i forhold til hvornår en ridebane/ridehal skal indgå som et anlæg i husdyrloven og hvornår det skal reguleres af planloven. I et tidligere heldpdesk (2-6-20) svar lyder det, at konstruktioner der understøtter driften af husdyrholdet, skal godkendes efter husdyrloven. Heri må ligge, at man vurderer anlæggene som erhvervsmæssigt nødvendige. Vi har et eksempel med en efterskole, der har en ridelinje. De har søgt om §16b tilladelse. Der opføres en ridehal + diverse ridebaner. Efter min opfattelse er en ridehal ikke en nødvendighed på amatør-niveau. Den er bare rar at have. Men samtidig er den et husdyranlæg og skal overholde kravene hertil f.eks. afstandskrav. Så fordi den er et husdyranlæg, er den så også automatisk erhvervsmæssig nødvendig? Og hvis vi vurderer at den ikke er erhvervsmæssig nødvendig skal der så laves en landzonetilladelse, der omfatter denne? Eller indgår det blot i vurderingen af §16b tilladelsen. Også her er der stævne-aktivtet, som under alle omstændigheder vil kræve en landzonetilladelse. Når vi snakker med vores planfolk har de også meget svært ved at finde ud af hvad der er op og ned i disse sager, da udmeldingen fra erhvervsstyrrelsen er ligeså uigennemskuelig som den fra miljøstyrelsen. Der opfordres til at disse to styrelser koordinere deres lovgivning i disse grænse tilfælde, da det virker som om, der ikke tales sammen styrelserne imellem.


Svar

 

En ridehal skal reguleres efter husdyrbrugloven, da det som udgangspunkt er et husdyranlæg. Der gives en tilladelse og heri kan der også laves vurdering af fx. stævneaktivitet og midlertidige p-pladser. Når der gives en § 16 B tilladelse skal der ikke laves en landzonetilladelse til den del af tilladelsen. Forudsat at det pågældende husdyrbrug kommer ind under husdyrbrugloven, i tilfælde hvor eksempelvis et hestehold er under §16b grænsen, så der ikke skal gives en §16b, så kræver ridehallen en landzonetilladelse.   

En ridehal skal overholde afstandskravene og landskabelige hensyn i husdyrbrugloven men der kan være andre aktiviteter i forbindelse med brug af ridehal der gør at planloven også kommer i spil. Det kunne være aktiviteter som af ride-/weekendlejr, parkering af trailere, samt belysning på p-pladsen.

At en ridehal er et husdyranlæg, er ikke det sammen som, at den er en erhvervsmæssig nødvendig, det er en vurdering kommunen må lave. Det er et krav, at der foretages en konkret vurdering af den erhvervsmæssige nødvendighed, og denne vurdering bør fremgå af afgørelsen.

Ved vurderingen af om en bygning er erhvervsmæssig nødvendig kan kommunen f.eks. se på, om der er tale om så omfattende byggeri, at det får industrilignende karakter, om der er tale om fællesanlæg, der knytter sig til driften på flere ejendomme, eller om der er tale om stort byggeri til brug for mindre hobbybrug.  Disse eksempler kan tale imod erhvervsmæssig nødvendighed for ejendommens drift, som en landbrugsejendom. Se desuden vejledningen herom for mere vejledning;

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/

Tidligere svar om ridebaner; https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/miljoetilladelse-og-landzonetilladelse/

Udendørs Ridebane er som udgangspunkt ikke et husdyranlæg og kræver ikke tilladelse efter husdyrbrugloven men eventuelle vilkår til ridebanen eller driften af denne, kan indarbejdes i en evt. §16 b tilladelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken