Hvornår skal der ske en samlet godkendelse af sammenlagt husdyrbrug?

 

06-01-2023

Spørgsmål

Vi har i kommunen et større husdyrbrug (a), der i 2020 er udvidet ved, at man har opkøbt et nærliggende barmarksprojekt (b). Begge bygningssæt ligger nu under samme ejendomsnummer og med ca. 200 m. imellem sig. Bygningssæt a har en produktion der hviler på et antal byggeanmeldelser, en afgørelse om ikke-screeningspligt fra 2005, samt en afgørelse om skift i dyretype fra 2016. Bygningssæt b har en produktion, der hviler på en afgørelse om ophævelse af eksisterende miljøgodkendelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed § 59 stk. 3, og en samtidig fastlæggelse af produktionstilladelsen ved påbud efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven fra 2015.

Vi mener umiddelbart, at husdyrbruget skal have en samlet godkendelse, idet alle husdyranlæg er beliggende under samme ejendomsnummer. Spørgsmålet er, hvornår godkendelsen skal ske: ved sammenlægningen, i forbindelse med et miljøtilsyn hvor forholdet bemærkes, eller når husdyrbruget næste gang rører på sig?


Svar

Det, at der sker en sammenlægning af 2 ejendomme, udløser ikke i sig selv, at husdyrbruget skal have en ny samlet godkendelse. Der skal først gives en ny samlet miljøgodkendelse, når produktionen i ét af de to bygningssæt ”rører på sig”. 

Er de to produktioner tilsammen over IE-grænsen, kan selv en ændring, der ellers vil betragtes som bagatelagtig eller normalt kun vil udløse en anmeldelse, betyde, at der efter kommunens konkrete vurdering kan kræves en ny samlet godkendelse af hele produktionen. Se endvidere dette tidligere helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/kraeves-der-ny-miljoegodkendelse-ved-ejendomssammenlaegning/ 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken