Hvordan håndteres et gårdbiogasanlæg i forhold til husdyrloven?

 

21-11-2022

Spørgsmål

En landmand ønsker at opføre et gårdbiogasanlæg. Han har §16 a miljøgodkendelse. Vi er nu i tvivl om, hvordan gårdbiogasanlægget skal reguleres. Umiddelbart kræver det VVM-screening og tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det vil være en biaktivitet til husdyrbruget.

Betyder det, at der kræves et tillæg til §16 a godkendelsen?

Betyder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5, at en biaktivitet, der har en kumulativ effekt med husdyrbruget, kræver en samlet vurdering og derfor vil kræve et tillæg?

Hvis ja, dobbelt regulerer man anlægget, hvis der både skal gives tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven? Det vil vel være de samme vurderinger, der skal laves, da husdyrloven også er bundet op på miljøbeskyttelsesloven?


Svar

Etablering af et gårdbiogasanlæg vil ikke i sig selv kræve godkendelse eller tillæg efter husdyrbruglovens § 16 a. 

Husdyrbruglovens § 16 a, foreskriver alene godkendelse af husdyrbrug. Husdyrbrug forstås i husdyrbrugloven som husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for et husdyrhold, som ligger på samme ejendom, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1. 

Procestanken på et gårdbiogasanlæg anses ikke at være et gødningsopbevaringsanlæg. Dog vil lagertanken på et biogasanlæg være et gødningsopbevaringsanlæg omfattet af anmeldereglen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25.

Se nærmere helpdesksvar vedr. tanke på et biogasanlæg:
Lagertanke på biogasanlæg (mst.dk)

Et gårdbiogasanlæg kan karakteriseres som en biaktivitet, idet det uden at være en del af husdyrbruget som sådan, har en tilknytning til husdyrbruget. Biaktiviteten skal derfor oplyses i forbindelse med en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5. 

Denne bestemmelse forudsætter, at der aktivt ansøges om noget efter husdyrbrugloven. Hvis etableringen af biogasanlægget ikke samtidig medfører godkendelsespligtige ændringer af husdyrbruget, vil denne bestemmelse ikke være relevant ved etablering af gårdbiogasanlægget.

Se nærmere oplysninger i husdyrvejledningen:

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/2-ansoegninger-og-miljoekonsekvensrapporter/


Et biogasanlæg vil være omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 pkt. J 205, såfremt anlægget har en kapacitet for tilførsel af råvarer på over 30 tons pr. dag. Se nærmere oplysninger vedr. listepunktet:
Hjælp til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (mst.dk)

Et biogasanlæg er afhængig af kapaciteten omfattet af enten miljøvurderingslovens bilag 1 pkt. 10 eller bilag 2 pkt. 11 b. Andre punkter kan være relevante efter en konkret vurdering afhængig af projektets karakteristika. Vurdering af kumulative påvirkninger på miljøet fra bl.a. biogasanlægget og husdyrbruget skal iagttages, jf. miljøvurderingsreglerne.

Der er ikke taget stilling til, hvorvidt et biogasanlæg kan være omfattet af andre regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller andre lovgivningsområder.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken