Husdyrloven - Beregning af lugtemission fra tyre

09-11-2017

Spørgsmål

Tyrestationen har ingen godkendelse i dag. Dyreholdet (308 tyre og 90 tyrekalve) er i sin tid anmeldt efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Tyrestationen ligger forholdsvis tæt på samlet bebyggelse og lugt er den begrænsende faktor for udvidelsesmulighederne. Lugt beregnes jf. § 21 i Godkendelsesbekendtgørelsen ud fra produktionsarealets størrelse (m2) efter tallene for lugtemission pr. m2 i Bilag 3, pkt. B, tabel 6. Havde ovennævnte dyrehold været slagtetyre, skal de 398 dyr efter dyrevelfærdskravene, hver have ca. 8 m2. Det giver et samlet produktionsareal på ca. 3.200 m2. Lugtemissionen beregnes til (13 OUE/(m2 s) x 3.200 m2): 41.600 OUE/s På tyrestationen har dyrene væsentlig mere plads (ca. 20-25 m2 i snit) og dermed et samlet produktionsareal på ca. 8.000 m2. For tyrestation beregnes lugten derfor til 104.000 OUE/s – eller mere end dobbelt så meget. Ansøger mener ikke at deres dyr lugter dobbelt så meget som en tyrekalv der opfedes til slagtning – det er nærmere omvendt. Dels fodres deres tyre ikke så intensivt . Mange af tyrene er udvoksede og har ikke samme behov for foder. Dels gøder dyrene i et afgrænset område og gødning fjernes hyppigt (dagligt) fra boksene.


Svar

Da der er tale om en udvidelse af et produktionsareal med produktionsdyr, er den pågældende sag omfatte af kravet om § 16b tilladelse eller § 16a godkendelse.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 skal en etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug tage udgangspunkt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 3 punkt B, hvor der skal beregnes en genafstand ud fra produktionsarealets størrelse angivet i bilag 3 tabel 6.

Bekendtgørelsen giver ikke mulighed for at afvige emissionsfaktorerne i tabel 6.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken