Hjemmel ved lovliggørelse af IE-husdyrbrug

08-03-2022

Spørgsmål

Miljøstyrelsen har i tidligere helpdesksvar argumenteret for, at der skal ske lovliggørelse efter nugældende lovgivning og ikke den lovgivning, der var gældende, da lovbruddet skete. Klagenævnet siger dog, efter vores opfattelse, det modsatte i afgørelse 18/04845. Holder Miljøstyrelsen stadig fast i den tidligere udmelding på trods af klagenævnets praksis?


Svar

Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at afgørelse 18/04845 giver udtryk for samme fortolkning, som Miljøstyrelsens tidligere helpdesksvar. 

I afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er der tale om lovliggørelse ift. et afstandskrav, og her har Miljøstyrelsen tidligere vejledt om, at i sådanne tilfælde, vil det være tidspunktet, hvor det ulovlige forhold opstod, som vil skulle anvendes i forbindelse med retlig lovliggørelse af forholdet. 

Se det tidligere helpdesksvar her: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/lovliggoerelse-af-laeskure/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken