Håndtering af varmevekslere i forbindelse med revurdering og godkendelse

30-03-2020

Spørgsmål

Vi er ved at revurdere et IE-slagtekyllingebrug. Husdyrlovens lugtgenekriterie er overskredet for to nabo-enkeltbeboelser. Siden sidste revurdering i 2009 har kyllingebruget opsat en varmeveksler ved hver af de tre stalde. Da kyllingefarmen blev miljøgodkendt i 1990 var der andre lugtkrav og vi er med på at Husdyrlovens lugtgenekriterierne ikke skal overholdes i forbindelse med revurdering. Vi er i tvivl om hvordan vi håndterer varmevekslerne i forbindelse med revurderingen. Vi har ikke tidligere taget stilling til om varmevekslerne er godkendelsespligtige. Varmevekslerne er i drift i næsten hele produktionscyklus – til dag 30 (af 34 dage). Deres ventilationskapacitet er 8-10 % af den samlede ventilationskapacitet. I starten af produktionscyklus står varmevekslerne for al ventilation. Varmevekslerne er placeret ”på den forkerte side” af staldene i forhold til de to omtalte naboer og ”lugtcentrum” flyttes dermed tættere på naboerne. Vi mener derfor at opsætning af varmevekslerne i dette tilfælde udløser godkendelsespligt. Ejer af kyllingefarmen foreslår at slukke for varmevekslerne når kyllingerne bliver så store at husdyrlovens afskæringskriterie for lugt overskrides. Men vi mener ikke vi kan stille vilkår (påbud) for varmevekslerne drift, på baggrund af lugt, i forbindelse med revurdering. Kyllingebruget kan godkendes efter Husdyrlovens § 16a – forudsat dispensation for lugt efter 50 %-reglen. Hvordan håndterer vi varmevekslerne i forbindelse med godkendelse? Vi har lavet en scenarieberegning, hvor staldene er flyttet så de er centreret efter varmevekslernes afkast. Scenarieberegningen viser forsat at 50 %-reglen er mulig. Bør vi i stedet forlange OML-beregninger, med henvisning til at kyllingebrugets ventilationsforhold afviger i forhold til den standardiserede spredningsmodel? Ansøger har ret til at anvende OML-modellen ved godkendelse/tilladelse, men kan Kommunen forlange at den anvendes, når Husdyrgodkendelse.dk viser overholdelse/anvendelse af 50 %-reglen mulig? Kan Miljøstyrelsen uddybe nærmere, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at opstilling af varmevekslere ikke er godkendelsespligtigt?


Svar

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at det – som I selv er inde på - i forbindelse med opsætning af varmevekslerne burde have været vurderet, om ændringen var godkendelsespligtig. Der vil være godkendelsespligt, hvis ændringer, i forhold til den oprindelige godkendelse, ikke er bagatelagtige eller kan gennemføres efter anmeldereglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. En ændring som medfører væsentlig indvirkning på miljøet vil i alle tilfælde ikke være bagatelagtige. Der står mere om, hvornår noget kan betragtes som bagatelagtigt i husdyrvejledningens afsnit om ”kom godt i gang”: https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#7
Det er endvidere korrekt, at en revurdering ikke er en ny godkendelseshandling, så der kan ikke stilles vilkår til nye tiltag, der vurderes at kræve ny tilladelse eller godkendelse. Hvis kommunen vurderer, at opsætning af varmevekslerne indebærer væsentlig indvirkning på miljøet, som kræver, at der stilles vilkår til deres drift, skal disse stilles i en ny godkendelse efter § 16 a. I kan endvidere finde inspiration i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 18/05317 (tidl. NMK-135-00036), som netop bl.a. omhandler godkendelsespligt ved opsætning af varmevekslere på en fjerkræstald: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a9b125e4-cc68-4444-887a-9bf0cd49b113?highlight=NMK-135-00036  
Standardberegningerne efter FMK modellen og Miljøstyrelsens lugtmodel egner sig ikke til at beregne lugtgener fra afvigende ventilationsforhold. Lugtmodellerne, som er integreret i husdyrgodkendelse.dk, er standardmodeller, som danner udgangspunkt for beregninger, der kan vise om geneniveauerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt for gennemsnitlige staldsystemer. Modellerne og bekendtgørelsens afskæringskriterie bygger på, at man tegner hele staldafsnit ind og at afkastene fordeler sig ”normalt”. Hvis man ønsker en konkret beregning af lugtgenerne fra stalde med afvigende ventilationsforhold, kan standardberegningerne i husdyrgodkendelse.dk ikke anvendes, men man kan i stedet foretage en mere præcis beregning ved hjælp af en konkret OML-beregning. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i følgende afgørelser netop afvist, at standardspredningsmodellen kan anvendes til beregning i situationer, hvor ventilationsforhold afviger fra standarden: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/e306ddf5-420a-4d5d-8ae4-f3e757b840c0?highlight=18%2F05740  
Hvis kommunen har vurderet, at det forhold, at afkastene ved opsætning af varmevekslerne er rykket tættere på naboerne, fører til øgede lugtgener og der dermed er væsentlige indvirkninger på miljøet, skal lugtgeneniveauet vurderes i den nye miljøgodkendelse. Kommunen må i den forbindelse vurdere, hvorvidt resultaterne fra standardlugtspredningsmodellen er tilstrækkeligt til at vurdere, om der er grundlag for at anvende 50% reglen, og om kommunen så i den konkrete sag mener, at det er en mulighed. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis genniveauet kun lige akkurat er overskredet, og der dermed er en stor ”margien” i overholdelse af 50 % reglen. Alternativt kan kommunen melde afslag på dispensation efter 50% reglen. Hvis afslaget bl.a. gives, fordi kommunen ikke reelt kan vurdere lugtgenerne fra anlægget uden en OML-beregning, vil det være muligt for ansøger at foretage en konkret OML-beregning, som kan danne grundlag for kommunens fornyede vurdering af lugtgenerne, og muligheden for at få dispensation med baggrund i 50% reglen.
Hvorvidt opsætning af varmevekslere er en godkendelsespligtig ændring, vil altid være kommunens konkrete vurdering af, om ændringen er bagatelagtig, herunder om det vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Virkningen anses i alle tilfælde for væsentlig, hvis beskyttelsesniveauerne for ammoniak og lugt, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25-33 og bilag 3 ikke kan overholdes, som følge af ændringen. Miljøstyrelsen kan ikke uddybe yderligere, hvilke konkrete betingelser, der skal være opfyldt for at opsætning af varmevekslere ikke er godkendelsespligtige, da dette netop er kommunens konkrete vurdering, der er afgørende.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken