Godkendelsespligtige ændringer og overgangsbestemmelser

04-01-2018

Spørgsmål

Hvis man ikke har en godkendelse efter den nye husdyrlov og man forøger antallet af dyr i forhold til den godkendelse man har, så er det vel en godkendelsespligtig ændring ikke? Men hvad hvis man i stedet udvider produktionsarealet i en eksisterende godkendt stald, vel af mærke uden at ændre på staldtypen eller antallet af dyr. Er det en godkendelsespligtig ændring? Har overvejet om det kan falde in under "gennemgribende renovering/ændring af staldanlæg", men det virker lidt søgt. Hvis ikke det er godkendelsespligtig vil en udvidelse af produktionsarealet i eksisterende stald kunne give en mere fordelagtig nudrift i en ansøgningssituation f.eks. hvis 50%-reglen for lugt er i spil. Hvis det er godkendelsespligtig kan der være en praktisk udfordring i at produktionsarealet ikke er noget der er veldokumenteret.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 10-01-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 04-01-2018.

Hvis et eksisterende husdyrbrug vokser ud over den eksisterende, lovlige godkendelse eller tilladelse, f.eks. i kraft af flere eller andre dyr eller ved udvidelse eller ombygning af eksisterende produktionsarealer, udløser dette krav om en ny godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b efter overgangsreglerne § 10, stk. 1 og 2, i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af husdyrbrugloven m.fl.

Generelt om udvidelser og ændringer, som udløser krav om godkendelse eller tilladelse, herunder efter overgangsreglerne § 10, stk. 1 og 2, i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af husdyrbrugloven m.fl., se http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#6

Om bagatelgrænse for udvidelser eller ændringer, der ikke udløser krav om godkendelse eller tilladelse, se http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#7

Hvis der ansøges om at få et eksisterende husdyrbrug over på stipladsmodellen, og dette husdyrbrug har et ens produktionsareal i antal kvm i nudrift og ansøgt drift, er der regler og principper, som i disse tilfælde fortsat skal sikre beskyttelsen af miljø, natur og omboende. Der kan nævnes følgende regler og principper:

  • Et eksisterende husdyrbrugs overgang til stipladsmodellen udløser, at husdyrbrugets ammoniak- og lugtemissioner skal fuldstændigt genberegnes, og at vilkår skal genvurderes, efter de nye regler, som gælder fra den 1. august 2017. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, stk. 2, jf. stk. 1.
  • Den lovlige nudrift skal fastlægges efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 3, for at sikre, om det produktionsareal, der var i den tidligere miljøgodkendelse, og som var reguleret efter antallet af dyr, er samme areal, som skal anvendes i ramme af stipladsmodellen. Se om relevante kilder til at fastsætte den lovlige nudrift, og en henvisning til et afsnit i vejledningen herom, i helpdesksvar: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/fastsaettelse-af-nudrift/.

I forhold til en mulig anvendelse af 50 %-reglen, eller et sagligt grundlag for at afslå en anvendelse af 50 %-reglen: Vær opmærksom på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. januar 2017 (sag NMK-132-00780). Uddrag af begrundelsen for nævnets afgørelse er citeret i helpdesksvar: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anvendelse-af-50-regel-i-ny-lov/

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken