Godkendelsespligtig ændring

20-03-2019

Spørgsmål

Er der tale om en godkendelsespligtig ændring, hvis et husdyrbrug vælger at levere al husdyrgødning til biogasanlæg, hvorved der sker en stigning i antallet af transporter til og fra husdyrbruget? Der foretages ingen ændringer i husdyrholdet eller stalde- og gødningsopbevaringsanlæg. Det pågældende husdyrbrug har ikke en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, hverken efter reglerne før 1. januar 2007 eller reglerne efter 1. januar 2007. Husdyrbruget har foretaget skift i dyretype og fulde stalde, men har altså ikke en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.


Svar

Miljøstyrelsen bemærker, at det er kommunen, der skal vurdere, om der er tale om en godkendelsespligtig ændring.
Kommunen skal på baggrund af ansøgningen, en eventuel miljøkonsekvensrapport og sagens oplysninger i øvrigt vurdere, om den ansøgte ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet.
Miljøpåvirkningerne fra husdyrbrug vil navnlig bestå i lugtgener, ammoniakemission, herunder depositionen på nærliggende ammoniakfølsom natur, og – hvis bebyggelsen er omfattende eller placeret i sårbart landskab m.v. – landskabspåvirkning. Herudover kan som eksempler nævnes gener og miljøbelastning som følge af fx støj og transport.
Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken