Godkendelsepligt for ændret placering af kalvehytter?

07-06-2019

Spørgsmål

Spørgsmålet drejer sig om godkendelsespligt for ændret placering af småkalve. I forbindelse med miljøtilsyn på et husdyrbrug har vi konstateret, at placering af småkalve er ændret. Kalvene stod tidligere inde i stalden. Dette er ændret, og i stedet går kalvene nu i kalvehytter, som er placeret i en tidligere plansilo (med afløb til gyllebeholder). Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §8 fremgår det, at etablering af ikke fast placerede husdyranlæg ikke er godkendelsespligtig, så længe det samlede areal er højst 100 m2. De ikke fast placerede anlæg skal jævnligt flyttes og der er krav til, hvor længe der skal gå, før hytterne igen må placeres samme sted (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens §10). I den konkrete sag oplyser husdyrbruget, at det med størrelsen af plansiloen ikke er muligt at efterleve kravet til hvor længe der må gå inden hytterne igen placeres samme sted. Undtagelsesbestemmelsen for godkendelsespligt kan således ikke anvendes. Er etablering af kalvehytter i plansiloen en tilladelsespligtig/godkendelsespligtig ændring? Eller kan denne ændring anses som en bagatel? Egne overvejelser: Husdyrbruget er ikke tidligere tilladt eller godkendt efter §§ 10-12. Den nye husdyrbruglovs bestemmelser får således virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser. Loven åbner ikke umiddelbart op for, at der kan foretages en vurdering af, om ændringen medfører forøget forurening, som det er tilfældet såfremt husdyrbruget var tilladt eller godkendt efter §§ 10-12. Ved at placere kalvehytter i en eksisterende plansilo er det vores vurdering, at der er tale om en ændring af produktionsarealer (der nedlægges et produktionsareal men etableres et nyt et andet sted på husdyrbruget). Da der ikke er hjemmel til at vurdere om ændringer giver ”forøget forurening” vurderes ændringen at være tilladelses- eller godkendelsespligtig.


Svar

Af husdyrgodkendelsebekendtgørelsens bilag 3, litra c, punkt 1, fremgår det, at udendørs opholdsarealer med befæstelse/fast bund, herunder verandaer, løbegårde, permanente læskure, kalvehytter m.v., skal medregnes i produktionsarealet. Kalvehytterne skal derfor medregnes i produktionsarealet.

Det fremgår videre af bilag 3, litra c, at produktionsarealet alene omfatter det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lign.

Idet der i plansiloen er fast bund og afløb, og fordi, der i fht. kalvehytterne er tale om et produktionsareal, er det i dette tilfælde at betragte som et fast placeret husdyranlæg. Dermed skal der ikke tages højde for reglerne om ikke fast placerede husdyranlæg.

For husdyrbrug, som er etableret inden den 1. august 2017, og som ikke er blevet tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, får lovens bestemmelser om godkendelse eller tilladelse ved etablering efter § 16 a eller 16b, virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser, jf. overgangsreglen i § 10, stk. 1, i ændringslov 204/2017, jf. § 3, nr. 1 i ændringslov 497/2018. Så derfor er der ikke mulighed for at vurdere, om der er tale om forøget forurening eller andre virkninger på miljøet i dette tilfælde.

Miljøstyrelsen kan ikke udelukke, at der i visse tilfælde kan være tale om ændringer af bagatelagtig karakter, som er af underordnet betydning for de formål, som husdyrbrugloven skal varetage. Dette er dog en konkret vurdering.

Se også Miljøstyrelsens vejledningsskema: https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186765/oversigt-over-sagstyper.pdf

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at skemaet er udarbejdet inden ændringslov 497/2018 trådte i kraft, hvorfor der i skemaet er anført den 1. januar 2007, som skæringsdato. Dette er dog efterfølgende med ændringslov 497/2018 ændret til 1. august 2017.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken