Godkendelse af uændret produktionsareal

21-12-2017

Spørgsmål

Vi har et husdyrbrug som har en lokaliseringsgodkendelse til et dyrehold, men stalden er stor nok til at rumme væsentligt flere dyr. Husdyrbruget søger nu om godkendelse efter stipladsmodelen. Der ændres ikke på stalden/produktionsarealet og dermed er der heller ingen forøgelse af lugt (eller ammoniakemission). Ansøgers konsulent mener at det ansøgte dermed heller ikke skal overholde lugtgenekriterierne. Jeg kan oplyse, at ved anvendelse af 50 % reglen (HDL § 32) kan husdyrbruget faktisk opnå godkendelse ift. lugt. Men kan det passe, at et husdyrbrug der IKKE etablerer, udvider eller ændrer sit produktionsareal kan blive godkendt efter stipladsmodelen? Hvis det er tilfældet, hvordan skal nudrift/8-års drift så fastlægges? I dette tilfælde mener jeg det må være ud fra det (antal dyr/stipladser) som er oplyst i lokaliseringsgodkendelsen.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 03-01-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 21-12-2017.

Et eksisterende husdyrbrug med en tidligere meddelt tilladelse eller godkendelse fra før den 1. august 2017 kan fra og med den 1. august 2017 vælge frivilligt at overgå til stipladsmodellen efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, uanset husdyrbruget ikke fysisk etablerer, udvider eller ændrer produktionsarealet.

Den nye miljøregulering af husdyrhold fra den 1. august 2017 bygger på ny faglig viden. I den sammenhæng forøges ammoniakemissionen og/eller lugtemissionen kun, hvis der er et større produktionsareal. Hvis der ikke er et større produktionsareal, og der er tale om den samme dyretype før og efter, vil der alt andet lige ikke være en forøgelse af ammoniak- og/eller lugtemissionen fra stalden, selvom der produceres flere dyr.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23 kan en kommune ikke meddele godkendelse eller tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, hvis husdyrbruget med det ansøgte vil få sådanne væsentlige virkninger på miljøet, at disse virkninger ikke kan imødegås med vilkår. Herunder navnlig hvis beskyttelsesniveau og genekriterier i forhold til ammoniak og lugt, som beregnet efter de nye regler fra den 1. august 2017, ikke kan overholdes.

Kommunerne skal således stadig vurderes på lugtgenekriterierne, og hvis disse ikke er overholdt med den beregnede lugtemission, skal kommunen vurdere, om 50 %-reglen kan anvendes i det konkrete tilfælde.

I forhold til en mulig anvendelse af 50 %-reglen, eller et sagligt grundlag for at afslå en anvendelse af 50 %-reglen, kan der gøres opmærksom på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. januar 2017 (sag NMK-132-00780). Uddrag af begrundelsen for nævnets afgørelse er citeret i helpdesksvar: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anvendelse-af-50-regel-i-ny-lov/.

Se om de relevante kilder til at fastsætte den lovlige nudrift, og en henvisning til et afsnit i vejledningen herom, i helpdesksvar: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/fastsaettelse-af-nudrift.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken