Godkendelse af gyllebeholdere til opbevaring af afgasset gylle

27-04-2020

Spørgsmål

En landmand ønsker at etablere to gyllebeholdere til opbevaring af afgasset gylle - og vi ønsker en afklaring af efter hvilken lovgivning gyllebeholderne skal godkendes. Af hensyn til markdriften ønskes gyllebeholderne placeret på en landbrugsejendom uden husdyr ( - men med et staldanlæg). Landmanden ejer den pågældende ejendom. Den afgassede gylle leveres fra landmandens godkendte biogasanlæg, der er placeret på en selvstændig matrikel (- der er ca. 4,5km mellem det godkendte biogasanlæg ( - og godkendt husdyrbrug) og ejendommen, hvor beholderne ønskes etableret). Biogasanlægget, der leverer den afgassede gylle er omfattet af lokalplan og en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og har gennemgået en miljøvurderingsproces. Derudover ejer og driver landmanden et husdyrbrug - der ligger på en tilstødende matrikel op til biogasanlægget. Husdyrbruget er omfattet af en §12-godkendelse - og leverer al gyllen til biogasanlægget. Skal de to gyllebeholdere godkendes efter miljøbeskyttelsesloven eller husdyrloven? Hvis godkendelse skal ske efter miljøbeskyttelsesloven - er der så tale om en tillægs-godkendelse til biogasanlæggets miljøgodkendelse eller er der tale om godkendelse efter et selvstændigt listepunkt på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 - f.eks. punkt K206 "Anlæg, der nyttiggør ikke farligt affald"? Vi er klar over, at der samtidig skal gennemføres en landzonetilladelse samt sandsynligvis en screening for mijøvurdering. Hvis de to beholdere skal godkendes efter husdyrloven har vi forstået retspraksis sådan, at godkendelse ikke kan finde sted uden, at der foreligger en sam-matrikulering af det eksisterende husdyrbrug ( - der ligger ved biogasanlægget) - og den ejendom, hvor gyllebeholderne ønskes placeret ( - for at imødegå erhvervsmæssige nødvendighed) - er det korrekt?


Svar

Vi forstår situationen sådan, at ejendommen, hvor de to nye gyllebeholdere ønskes placeret, er en selvstændig ejendom, der ikke er sammatrikuleret med hverken ejendommen med husdyrbruget eller biogasanlægget. Vi forstår det ligeledes sådan, at også husdyrbruget og biogasanlægget ligger på hver sin selvstændige ejendom, jf. udstykningslovens § 2.

Vi forstår beskrivelsen af ejendommen, hvor gyllebeholderne skal placeres sådan, at det ikke er et husdyrbrug, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1. Dvs. at selv om der er staldanlæg på ejendommen, så er der enten ingen gyldig tilladelse til dyrehold på ejendommen, eller produktionsarealerne er under husdyrbruglovens grænse for tilladelsespligt efter § 16 b. Derfor vurderer kommunen, at placeringen af gyllebeholderne skal behandles efter planloven og ikke udløser krav om godkendelses-/tilladelsespligt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.

Det er korrekt, at når gyllebeholderne ikke placeres på en ejendom, hvor der også ligger et husdyrbrug, så skal der ikke ske sagsbehandling efter husdyrbrugloven. Hvis derimod gyllebeholderne f.eks. skulle placeres på en tidligere planteavlsejendom, der var sammenlagt (sammatrikuleret) med ejendommen, hvor husdyrbruget ligger, så ville etablering af gyllebeholderne være en ændring af husdyrbruget.

I første omgang skal kommunen således, som det er gjort i dette tilfælde, tage stilling til hvilken af de to love (planloven eller husdyrbrugloven) ”landzonetilladelsen” skal gives efter. Hvis den skal gives efter husdyrbrugloven skal resten af denne lovs krav for opnåelse af miljøtilladelse eller miljøgodkendelse også opfyldes. Vurderingen af erhvervsmæssig nødvendighed skal ske uanset om sagen behandles efter planloven eller husdyrbrugloven. Der er dog nogle forskelle heri, som du kan læse mere om i dette tidligere svar fra husdyrhelpdesken.

Se også husdyrvejledningens afsnit om ændringer eller udvidelser, der falder uden for husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning, hvori der er gjort rede for snitfladen mellem husdyrbrugloven og planloven. Afsnittet findes i hovedafsnittet Særligt om pligt til godkendelse eller tilladelse.
Når etableringen af de to gyllebeholdere ikke skal behandles efter husdyrbruglovens tilladelses-/godkendelsesordning, må kommunen vurdere, om der evt. kræves tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Efter beskrivelsen lyder det som om, de to nye gyllebeholdere ikke bliver forbundet med biogasanlægget på en måde, der udløser krav om tillæg til biogasanlæggets miljøgodkendelse. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der i stedet for er tale om en levering af gødningsproduktet ud af biogasanlægget til anvendelse uden for anlægget. 

Afhængig af hvad der skal opbevares i gyllebeholderne, kan det muligvis kræve en godkendelse til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212. Efter det beskrevne lyder det dog, som om der udelukkende vil være tale om gødningsprodukter, der kan opbevares efter de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og slambekendtgørelsen. I så fald vil det være tilstrækkeligt, at gyllebeholderne opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til beholdere for flydende husdyrgødning.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken