Genopførelse af snetrykket stald

24-10-2022

Spørgsmål

En landmand skal genopføre en stald, efter den er totalskadet pga. snetryk. Stalden genopføres på samme placering, men med lidt færre produktionskvadratmeter (ca. 2 kvadratmeter) end den tidligere stald. Den tidligere stald var med fulddrænet gulv, og der ønskes at opføre en stald med delvis spaltegulv i stedet. Kommunen er indforstået med, at stalden kan opføres med fulddrænet gulv, men kan stalden i stedet genopføres med delvis spaltegulv, uden det kræver ny godkendelse? Når man læser i afsnit om bagatelgrænserne i husdyrvejledningen står der, at "Udlægning af plader, måtter eller beton på spaltegulvsarealer inklusiv opdeling/afgrænsning af gyllekummen for på den måde at begrænse arealet med spaltegulv og gylleoverflade" ikke kræver en ny godkendelse. For at sikre jeg forstår bagatelgrænserne korrekt, er det så altid muligt at reducere gyllekanalens overflade (dvs. lave mere fast gulv) inden for en stald, når bare der ikke ændres i de eksisterende gyllekanalers adskillelser, og det ikke resulterer i flere kvadratmeter produktionsareal?


Svar

Hvis en stald skal genopføres uden ny miljøgodkendelse efter snetryk, brand eller lignende (hændelig undergang), er der en restriktiv praksis for, at stalden skal genopføres med samme størrelse, staldsystem og placering. Det kan I bl.a. læse  i en række klagenævnsafgørelser (MKN-130-00240 https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/03ecdafe-c79d-4ccd-a1bd-4c70626321e2?highlight=MKN-130-00240, MKN-130-00829 https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/3543eb25-2dcc-4b6d-adde-daf606485958?highlight=MKN-130-00829, NMK-131-00193 https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a3162e94-1bef-4add-9bd9-1a91599fe7e2?highlight=NMK-131-00193). Se også helpdesksvaret  ”Godkendelse til ny bygning, den tidligere er styrtet sammen” fra den 01.03.2010, https://mst.dk/media/246543/svar-fra-den-tidligere-husdyrhelpdesk-fra-foer-1-januar-2017.pdf


Ændringer i staldsystemer er en godkendelsespligtig ændring, der kræver en ny godkendelse. Dvs. når ejendommens eksisterende godkendelse er en stald med fulddrænede gulve, og landmanden ønsker at ændre retsgrundlaget til en stald med delvis spaltegulv, kræver det en ny godkendelse, hvor husdyrbruget bl.a. skal leve op til BAT for nye/renoverede stalde.

Som I nævner, er der i afsnittet ”Bagatelgrænse” i afsnittet ”Kom godt i gang” https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#h redegjort for en række ændringer i eksisterende bygninger, der kan foretages, uden at det medfører forøget forurening og dermed krav om godkendelse eller tilladelse, hvis ændringerne i øvrigt sker inden for rammerne af en række kriterier. Muligheden for at støbe spalter til uden fornyet miljøgodkendelse opstod i forbindelse med, at der blev indført dyrevelfærdskrav, som indebar, at andelen af spaltegulv skulle reduceres i fuldspaltegulve. Det er ikke muligt at tilstøbe spaltegulve og gyllekanaler og få godskrevet en ammoniakreduktion uden at få en ny godkendelse. Retsgrundlaget vil således efter en tilstøbning, der er foretaget som en ”bagatelagtig ændring”, stadig være en stald med fuldspaltegulv. 

I det enkelte tilfælde vil det være op til kommunen at vurdere, om der konkret er tale om en udvidelse eller ændring, der indebærer krav om godkendelse eller tilladelse, om udvidelsen eller ændringen kan foretages efter anmeldelse, eller om der er tale om en såkaldt bagatelagtig udvidelse eller ændring, som kan gennemføres uden godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken