Gælder Husdyrgodkendelsesloven for hestehospitaler

23-01-2019

Spørgsmål

I husdyrgødningsbekendtgørelsens §1, stk. 3 står at Husdyrgodkendelsesloven ikke finder anvendelse på pkt. 7, Dyrehospitaler. Skal det forstås sådan at et dyrehospital med opstaldning af husdyr ikke skal have en tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven? Vi har i vores kommune et hestehospital som har en forhåndsvurdering fra 2005 med tilladelse til opstaldning af 40 heste. De har nu udvidet med flere bygninger og er efterhånden kommet et pænt stykke over de 40 heste, nærmer sig efterhånden en fordobling, hvorfor vi har bedt dem om at sende en ansøgning om en tilladelse efter §16b. Men nu er jeg blevet i tvivl om vi egentlig kan kræve at de søger en tilladelse. Det virker jo lidt underligt at man kan have så stort et hestehold med deraf følgende opbevaring af husdyrgødning, lugt, fluer og alle de andre gener som et dyrehold kan fører med sig, op og ned af naboer, uden at de reelt skal have en godkendelse. Eller skal §1 tolkes anderledes?


Svar

Det er korrekt at dyrehospitaler er undtagelser fra anvendelsesområdet for loven og bekendtgørelsen. Miljøbeskyttelsesloven kan bruges ved behov. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken