Fasan produktion

28-08-2019

Spørgsmål

Vi har en ejendom med fasaner til udsætning. Der modtages æg til udklækning og de udsættes efter 6 uger, der er to hold. Der er et samlet areal af huse til kyllingerne på 150 m2 og løbegårde på 460 m2. Spørgsmålet er om en sådan produktion af fasaner går ind under husdyrproduktion og skal have en miljøtilladelse, da der er over 100 m2 produktionsareal.


Svar

Jf. husdyrbruglovens § 3 er det et husdyrbrug, da der, som det beskrives, er tale om et husdyranlæg med over 100 m2 produktionsareal. Dyretypen er ikke omfattet af undtagelseskravene i forhold til produktionsarealets størrelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 eller undtaget anvendelsesområdet for husdyrbrugloven i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1. Produktionen skal derfor have en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b. Dyreholdet vil i de miljømæssige beregninger kunne indregnes som udegående i den del af året, hvor der ikke er dyr i stalden, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3 og § 25, stk. 4.
Ifølge spørgsmålet er der også indrettet løbegårde. Kommunen skal vurdere om der er tale om egentlige løbegårde, der er omfattet af krav om fast bund og afløb som beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, eller de mere har karakter af hønsegård/folde. Dette vil afhænge af, om der er tilstrækkeligt plantedække til at udnytte næringsstofferne i gødningen fra kyllingerne på arealet over en årrække. Hvis dette er tilfældet, er der ikke tale om en løbegård, men en fold. Se nærmere herom i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 4: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/4-indretning-af-stalde-mv/#2


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken