Er et hestehold omfattet af § 16b, hvis det har eksisteret i en årrække, men ikke været kendt af kommunen?

 

21-12-2017

Spørgsmål

Vi er blevet bekendt med et hestehold på 16 heste (ca. 6.4 DE), der har været på en ejendom i et par år uden at være blevet anmeldt til kommunen. Kommunen er blevet opmærksom på det i forbindelse med en landzonesag på ejendomme. Der er to stalde med hhv. 10 og 7 bokse og med et anslået produktionsareal (boksareal på ca. 144 og 80 m²) Hertil kommer en container til opsamling af husdyrgødningen på ca. 14 m². Efter de gamle regler ville hesteholdet ikke have krævet nogen tilladelse, men efter de nye regler er det over 200 m² og ville kræve en tilladelse, hvis det blev nyetableret. Der er ikke planer om ændringer af hverken bygninger eller andet i forbindelse med hesteholdet. Kræver det en tilladelse, da kommunen først er blevet opmærksom på hesteholdet nu, eller kan de køre videre efter de gamle regler og først blive omfattet af kravet om tilladelse, hvis de ændrer noget?


Svar

Kommunen skal efter husdyrbruglovens § 48, stk. 1, 1. pkt., jf. § 46, gennemføre en retlig lovliggørelse af husdyrbruget i form af hesteholdet på grundlag af den lovgivning, der gælder på lovliggørelsestidspunktet. Dvs., at kommunen skal meddele tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b under hensyn til kommunens vurdering og vilkårsfastsættelse efter bl.a. husdyrgodkendelsebekendtgørelsens §§ 23, 33 og 35.

 Se om dette emne i tidligere helpdesksvar fra før den 1. august 2017:

Oprindeligt svar af 12. april 2016:

http://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=53d3426c-16bb-4f29-921b-74ece2561e89

 Uddybet i svar af 8. november 2016:

http://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=3360a104-c607-4dd1-8a53-f62a9c45c751

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken