Er der stadig miljøgodkendelse til gyllebeholder

15-07-2021

Spørgsmål

En landmand har en miljøgodkendelse fra 21. november 2014 til malkekvægproduktion. Godkendelsen er udnyttet. Han har ikke haft dyr siden nov. 2017. Han bruger stadig gyllebeholderen. Er hele godkendelsen eller en del af godkendelsen faldet væk? I henhold til § 55, stk 1 Godkendelser der ikke er bortfaldet pr. 1. august 2017 og som er udnyttet er omfattet af konti-nuitetsbrudsreglen i § 55, stk. 1 i husdyrgodkendelses bekendtgørelsen som bestemmer at hvis en godkendelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 hele sammenhængene år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Skal vi så stadig på tilsyn ude ved ham?


Svar

Det er oplyst, at miljøgodkendelsen er udnyttet og at gyllebeholderen fortsat anvendes. Denne del er derfor ikke omfattet af kontinuitetsbrud og beholderen kan fortsat anvendes.

Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55, at for bl.a. godkendelser efter §§ 11-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der er udnyttet efter §§ 53 og 54, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Da der ikke har været dyr de seneste 3 år bortfalder denne del og han har ikke længere ret til at have dyr i henhold til miljøgodkendelsen.

Hvis der i godkendelsen er dele, som regulerer brugen af gyllebeholderen, vil disse dele stadig være gældende.

Hvis der i godkendelsen ikke er regulerede forhold vedr. beholderen, og det er kommunens vurdering i øvrigt, at hele godkendelsen er bortfaldet, vil brugen af gyllebeholderen alene være reguleret af de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrbruget forstætter med at være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 3, indtil husdyrbrugets drift ophører. Driften anses for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med ophøret er foretaget.

Herefter har kommunen en almindelig tilsynsforpligtigelse jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrbruglovens kapitel 5 om tilsyn. I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal ejendommen registreres i gruppe 17, jf. bilag 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen (Øvrige landbrug end de, der er omfattet af felterne 2-4, 7, 11 og 16). Denne gruppe er ikke omfattet af kravet om regelmæssige miljøtilsyn, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, men der er bl.a. krav om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens kapitel 4.

Se også svar om kontinuitetsbrud for gyllebeholdere https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/i-hvilke-situationer-indtraeder-der-kontinuitetsbrud-paa-gyllebeholdere/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken