Er brug af en gyllebeholder til lagring af andet end gylle en biaktivitet?

10-01-2018

Spørgsmål

Kommunen har i en miljøgodkendelse efter § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug stillet vilkår om, at en gyllebeholder i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug skulle tages ud af drift. Gyllebeholderen er taget ud af drift, men virksomheden spørger nu til, om gyllebeholderen må bruges til opbevaring af andet end gylle? Må beholderen eksempelvis bruges til opbevaring af Fertigro? Spørgsmålet er, om det er muligt at give en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse til en gyllebeholder, der ligger på et husdyrbrug, der er godkendt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller om ibrugtagning af en gyllebeholder til lagring af andet end gylle vil medføre godkendelsespligt for hele husdyrbruget iht. den nye husdyrbruglov?


Svar

Hvis ikke beholderen anvendes til husdyrgødning, eller på anden måde noget der er direkte relateret til det godkendte husdyranlæg, vil det ikke kræve en ny godkendelse efter de nye husdyrregler. Dette følger af husdyrvejledningens afsnit ”kom godt i gang” under særligt om godkendelsespligt og tilladelseskrav http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav:
Bygninger m.v., som ikke som sådan anvendes som led i husdyrproduktionen eller kun helt indirekte indgår i produktionen, vil som udgangspunkt falde uden for husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning, og etablering, udvidelse eller ændring af sådanne bygninger m.v. vil følgelig ikke udløse krav om godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b.
Selvom gyllebeholderens anvendes til et affalds/gødningsprodukt, der evt. skal udbringes på bedriftens udspredningsareal, vil dette, i den nye regulering, ikke påvirke godkendelsen, da arealerne ikke længere håndteres gennem den eksisterende godkendelse, men er overgået til generelle regler.
Den særskilte anvendelse af gyllebeholderen til opbevaring af et produkt, der ikke har med husdyrproduktionen at gøre, skal derfor ikke reguleres efter husdyrbrugloven, men skal evt. særskilt miljøgodkendes, VVM-screenes m.m. efter miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed m.v.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken