En ridebanebund med kunstmaterialer kræver en separat tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19

07-03-2023

Spørgsmål

Skal kommunen give en separat tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, når ansøger ønsker at bruge kunstmaterialer, som f.eks. flokker, tekstilstumper eller gummigranulat som ridebanebund?

Ridebanen skal anlægges på et husdyrbrug med heste, der ansøger om en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b.

Det fremgår af et tidligere helpdesksvar, at det kræver en separat tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 at anvende gummigranulat som ridebund.

Det er dog ikke nævnt, om det også er tilfældet, når husdyrbruget er godkendelses- eller tilladelsespligtigt efter husdyrbrugloven.


Svar

Ja, kommunen skal give en separat tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, før en ridebanebund med kunstmaterialer, såsom flokker og tekstilstumpe, kan anlægges. Dette gælder også, selvom husdyrbruget er godkendelses- eller tilladelsespligtigt efter husdyrbrugloven.

Det fremgår af forarbejderne til husdyrgodkendelsesloven fra 2006, at loven samler reglerne om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, lokaliseringsreglerne efter husdyrgødningsbekendtgørelsen og landzonereglerne og VVM-reglerne efter planloven.

Det fremgår også, at loven samler miljøreguleringen af næringsstoffer, lugt, støj, støv osv. fra husdyrbrug i en samlet lov med tilhørende bekendtgørelser. Det centrale her er således, at der er tale om en regulering for næringsstoffer og gener fra husdyrbrug. 

Ansøger skal ifølge forarbejderne indhente øvrige tilladelser og godkendelser efter miljøbeskyttelseslovgivningens regler. 

Miljøstyren vurderer på den baggrund, at det ikke var hensigten at integrere tilladelser efter miljøbeskyttelselseslovens § 19 i tilladelses- og godkendelsesordningen efter husdyrbrugloven. 

Miljøstyrelsen bemærker også, at det kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 at udbringe husdyrgødning iblandet kunstmaterialer fra ridebaner. 

Se også helpdesksvar af 19. november 2021 om brug af kunstmaterialer på ridebaner eller i ridehaller. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/brug-af-kunstmaterialer-paa-ridebaner-eller-i-ridehaller/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken