Dispensationer i anmeldesager før 1. august 2017

19-10-2017

Spørgsmål

I husdyrgodkendelseslovens § 9, stk. 3 gives der mulighed for at dispensere fra afstandskravene i § 8. Der står også, at dispensationen skal gives i en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11 eller 12. Hvordan harmoner det med Miljøstyrelsens vejledning om, at man give en dispensation fra et afstandskrav i en anmeldesag, ved at træffe en samtidig, selvstændig afgørelse om dispensation efter § 9?


Svar

Hvis dispensationen gives til noget, hvor der også kræves tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, så skal den indarbejdes deri, og vilkår for dispensationen skal stilles i tilladelsen/godkendelsen, så ansøgeren får en samlet afgørelse.

I anmeldesager kan der ikke indarbejdes andre afgørelser. Det skal forstås således, at anmelder blot fortæller kommunen, hvad der skal ske, og så konstaterer kommunen, om det er i overensstemmelse med betingelserne for at bruge ordningen og træffer afgørelse om tilladelse eller afslag, hvor vilkårsstillelse ikke er mulig. [Se § 36, navnlig § 36, stk. 2 og 3, i den seneste husdyrgodkendelsesbekendtgørelse før den 1. august 2017, bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017.] Derfor vil dispensationen skulle gives særskilt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken