Dispensation fra afstandskravet fra læskur til nabobeboelse

03-11-2017

Spørgsmål

Ifølge HGB er der mulighed for at dispensere fra afstandskravet fra læskur til nabobeboelse, hvis ejeren af den eller de pågældende nabobeboelser skriftligt samtykker hertil. Hvis kommunen vælger at dispensere til nabobeboelsen, bør denne dispensation så være tidsbegrænset ved et vilkår i afgørelsen om, at dispensationen kun gælder så længe den pågældende ejer af nabobeboelsen ejer denne? Eller bør dispensationen være varig? I sidstnævnte tilfælde bør det vel tinglyses på naboejendommen at afstandskravet ikke er overholdt, så en evt. ny ejer gøres bekendt hermed.


Svar

Det ligger inden for kommunens kompetence at beslutte om en dispensation skal tidsbegrænses. Det gælder generelt, at en dispensation, tidsbegrænset eller ej, udtrykker en offentligretlig regulering i forhold til ejeren eller den driftsansvarlige for et husdyranlæg fx et læskur.
Denne offentligretlige regulering gælder uanset ind- og udflytninger i nabobeboelsen. En ikke-tidsbegrænset dispensation vil derfor fortsat gælde, selvom en ny nabo flytter ind. Tilsvarende vil en tidsbegrænset dispensation på f.eks. 5 år gælde alle de 5 år, selv om en ny nabo flytter ind efter 3 år. Dispensationen skal ikke tinglyses.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken