Brutto eller nettoareal

26-06-2018

Spørgsmål

Vi forstår at spørgsmål i Helpdesksvar er til en konkret sag hvor produktionsarealet i nudrift er ansøgt som bruttoareal og i ansøgt drift har man valgt nettoareal. Svar fra Miljøstyrelsen i Helpdesksvar siger at produktionsarealet i eksisterende stalde altid opgøres som nettoareal. Det betragter vi som et meget generelt svar. Det er korrekt efter §20 i BEK. 1380 af 30.11.2017, ammoniakemissionen fra staldafsnit beregnes for hvert staldafsnit for sig ud fra produktionsarealets størrelse i m2. Men i §29 stk. 3 står at nudriften fastlægges for hvert staldafsnit som den hidtil lovlige drift i henhold til tidligere godkendelse/tilladelser. Miljøstyrelsen har i en tidligere mail oplyst, at der efter §29, stk. 4 og 5, hvis det søges om en udvidelse af husdyrbrug, hvor ydervæggene (bruttoareal) har været brugt til tegningen af produktionsarealerne, kan man også brugs bruttoareal i ansøgt drift. Hvis der i ansøgningen i stedet vælges de reelle produktionsarealer i ansøgt drift, så er det også dem der skal indgå i nudriften på det tidspunkt. Derfor mener vi, at svarene i Husdyrhelpdesk er ikke konkret nok, der den aflæses som alle ansøgninger skal beskrive den konkrete nettoareal. Og den ophæver muligheden for at bruge bruttoareal i ansøgninger, hvor der ikke findes lugt og ammoniak issues.


Svar

Den situation, der beskrives i mailen vedrører en anden gangs udvidelse efter § 16 a eller b. I den situation skal der som hovedregel anvendes bruttoareal i nudrift, hvis der i den eksisterende godkendelse er godkendt et bruttoareal. Dvs. nudriften fastlægges som det eksisterende retlige grundlag.

 

Imidlertid vil hovedreglen ikke gælde - jf, § 29, stk. 4 - hvis den nye ansøgning (2. gangs ansøgningen efter de nye regler) indebærer, at produktionsretten i et eksisterende staldafsnit begrænses. Hensynet bag denne bestemmelse er at undgå situationer, hvor ansøger i første omgang søger produktionsmuligheder så tæt på merdepositionen på 1 kg som muligt, for så i en senere ansøgning at indskrænke fleksibiliteten så der fra det nye ansøgte vil være en reel merdeposition på over 1 kg, uden at der foretages en konkret vurdering. Derfor vil det i disse situationer være op til en konkret vurdering, hvorvidt bruttoarealet har været udnyttet.


Det der beskrives i svaret af 31. maj 2018 er den situation, hvor nudriften i en godkendelse efter §§ 10-12 i den gamle regulering skal ”oversættes” til produktionsareal i den nye regulering. I de situationer vil det være det areal, hvor der rent faktisk har været en produktion, der opgøres som nudriftsarealet. Er der tale om en løsdriftsstald, f.eks. til ammekvæg, hvor dyrene går i hele bygningen vil brutto og nettoarealer være det samme. Men i langt de fleste tilfælde skal nettoarealet opgøres omhyggeligt, for at få en præcis angivelse af den rigtige emission fra den nuværende produktion.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken