Beregning af stipladser i § 16 a stk 2

01-05-2020

Spørgsmål

Stipladsgrænserne i § 16 a stk. 2 på hhv. 750 søer, 2.000 slagtesvin eller 40.000 fjerkræ er forholdsvis nemme at gøre op, når der er tale om kontinuerlig produktion hele året. I vejledningen skriver I, at stipladsgrænserne skal forstås som det maksimale antal dyr på stald på husdyrbruget på et givet tidspunkt af året. 1) Hvordan beregner vi de tilfælde, hvor der ikke er dyr i staldanlægget eller staldafsnittet hele året og de samme dyr flyttes til et andet staldanlæg eller staldafsnit på ejendommen i nogle måneder af året? Antallet af dyr er det samme, men antallet af stipladser (kvadratmeter) er i teorien dobbelt så stort som det maksimale antal dyr i praksis på ejendommen. 2) Eftersom tilladelserne skal baseres på hele husdyrbruget, går jeg ud fra at antal stipladser skal opgøres på baggrund af ejendommens samlede anlæg, selvom de er fordelt på forskellige adresser under det samme ejendomsnummer? 3) Hvis ansøger oplyser at dyreholdet holdes under stipladsgrænsen, har det så nogen betydning, hvor mange kvadratmeter produktionsareal der reelt er?


Svar

1: Som det fremgår af kapitel 1 i vejledningen til husdyrgodkendelsebekendtgørelsen, og som der også henvises til i spørgsmålet, så udløses godkendelsespligten efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, når en af stipladsgrænserne overskrides. Stipladsgrænserne forstås som det maksimale antal dyr på stald på husdyrbruget på et givet tidspunkt af året. Selv om man har en situation, hvor dyrene flyttes til andet staldafsnit en del af året, ændres der ikke på dette, der er altså stadig det maksimale antal dyr på stald på et givent tidspunkt af året, der er afgørende. Se også svar til punkt 3.
2: Ja, stipladserne opgøres samlet på husdyrbruget, dvs. når der er tale om anlæg, der ligger på samme ejendom, skal de godkendes samlet. Se evt. også følgende helpdesksvar om ejendomsbegrebet: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/projektets-omfang/ejendomsbegrebet-to-tilladelser-eller-een/ 
3: Ansøger markerer i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse om der er tale om et IE-brug. Hvis ansøger har oplyst at dyreholdet er under stipladsgrænsen (og dermed ikke er et IE-brug), må produktionen på intet tidspunkt overskride IE-grænserne, dvs. det maksimale antal dyr på stald jf. beskrivelsen under punkt 1). Det gælder uanset, at der er søgt om godkendelse af et større produktionsareal. Det vil kræve en ny godkendelse, hvis det ønskes at producere over IE-grænserne. De miljømæssige beregninger bliver naturligvis stadig foretaget med de produktionsarealer, der indgår i ansøgningen, evt. korrigeret for udegående dyr. Se eventuelt også beskrivelsen under punktet ”Godkendelsespligt for etablering af husdyrbrug efter lovens § 16 a” i husdyrvejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#3 Det er altså godkendelsen, der fastlægger, om der er tale om et IE-brug.
Af høringsnotatet til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2020, fremgår det bl.a. i afsnit 1.4: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3b68a3cd-788d-48da-80e0-ef580a3478f4/H%C3%B8ringsnotat-husdyrgodkendelsesbekendtg%C3%B8relsen.pdf
”Det følger af BAT-konklusionernes definitionsafsnit, at en stiplads defineres som den plads, der er afsat til hvert dyr i et opstaldningssystem under hensyntagen til anlæggets maksimale kapacitet. Stipladser forstås således som det maksimale antal dyr, der på et givent tidspunkt af året må være i staldanlægget.
Ansøger skal i forbindelse med ansøgning tilkendegive, om der søges om godkendelse til produktioner, der overstiger ovennævnte IE-grænse, og at der derfor er tale om et IE-husdyrbrug. Et husdyrbrug, der ikke er godkendt som IE-husdyrbrug, kan ikke producere svin eller fjerkræ, der overstiger IE-grænsen, uden fornyet godkendelse i medfør af § 16 a, stk. 2.
Forslaget indebærer ikke ændringer i ovennævnte regler, og kommunens beregnings- og kontrolmuligheder er derfor også uændrede. I tvivlstilælde må kommunen i forbindelse med tilsyn tælle eller anslå antallet af dyr, evt. under inddragelse af relevante registeroplysning, slagteriafregninger, dyrevelfærdskrav mv. Kommunen må på den baggrund vurdere, om IE-grænsen er overskredet uden fornøden godkendelse. I så fald skal kommunen sikre, at der sker lovliggørelse af forholdet.”


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken