Bagatelagtig ændring eller udvidelse af produktionsareal?

16-08-2019

Spørgsmål

Kommunen bliver spurgt om, den vil anse udvidelse af vaskeplads med det formål at opstille kalvehytter og flytte kalve fra eksisterende stald på samme ejendom til kalvehytterne, som en ikke-godkendelsespligtig ændring. Husdyrbruget har en § 12 godkendelse fra 2011. Eksisterende vaskeplads er bygget efter Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 Udenomsfaciliteter. I gældende husdyrvejledning står der følgende: ”Så længe husdyrbruget holder sig inden for rammerne af tilladelsen eller godkendelsen m.v. og alene foretager bagatelagtige ændringer i overensstemmelse med den praksis herfor, der knytter sig til de før 1. august 2017 gældende regler, vil det ikke være omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Som eksempel kan nævnes, at naturlige udsving i produktionen eller flytning af dyr på samme husdyrbrug efter omstændighederne kan foretages uden godkendelse. ” Flytning af dyr på samme husdyrbrug var før 1. august 2017 praksis at anse som bagatelagtig, forudsat af den bygningsmæssige ændring opfyldte visse betingelser. Kort opridset skulle, ifølge den gamle vejledning, følgende være opfyldt: • Ændringen må ikke give betydelige landskabelige påvirkninger • Ændringen skal være uden betydning for forurening fra husdyrbruget eller gener for naboer • Ændringen har ingen indflydelse på husdyrproduktionens størrelse og sammensætning. I den konkrete forespørgsel vil dyreholdet ikke blive større, men der beskrives ikke, hvad stalden, dyrene går i nu, skal bruges til eller ikke bruges til. Spørgsmål til ovenstående situation: 1) Efterlader den beskrevne ændring en mulighed for at vurdere, om den er en ikke-godkendelsespligtig ændring ifølge lovgivning før 1. august 2017 eller vil opstilling af kalvehytter i gældende lovgivning være en godkendelsespligtig ændring, da det udvider/ændrer produktionsarealet? 2) Hvis muligheden for ikke-godkendelespligtig ændring er der, og Kommunen vurderer, at ændringen er bagatelagtig, skal det da forudsættes, at den eksisterende stald, kalvene flyttes fra, tages ud af drift? På den måde vil ændringen ud fra gældende lovgivning ikke udvide produktionsarealet. 3) Forekommer muligheden for at vurderer på, om ændringen er bagatelagtig, skal Kommunen bede om materiale, der understøtter, at ændringen ikke medfører forøget forurening. Skal dette materiale sendes ind, som en scenarieberegning i det ny husdyrgodkendelse.dk eller som en fiktiv ansøgning i det gamle husdyrgodkendelse.dk? I gældende vejledning står der, at som udgangspunkt skal det nye husdyrgodkendelse.dk bruges til ansøgningsmateriale, da de korrekte emissionsfaktorer bliver brugt, men i denne situation vil der så blive beregnet udfra produktionsareal og ikke antal dyr og dyreenheder.


Svar

Udvidelse af vaskeplads med det formål at opstille kalvehytter er en godkendelspligtig ændring, da der ikke i praksis er tale om en udvidelse af vaskepladsen, men derimod etablering af en ny plads til kalvehytter. Det betyder det er en godkendelsepligtig ændring.

Se mere i vejledningen om overgangsregler:

https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#A2


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken