Anmeldelse af teltoverdækning

 

16-02-2020

Spørgsmål

Jeg har indsendt en forespørgsel til en kommune og spurgt om, hvad en teltoverdækning af en eksisterende gyllebeholder udløser af krav til ansøgninger om tilladelser. Jeg har fået oplyst, at teltoverdækningen kræver byggetilladelse, samt at jeg skal indsende et anmeldeskema i Husdyrgodkendelse.dk og gøre opmærksom på, at den eneste ændring er, at gyllebeholderen overdækkes. Jeg er af den opfattelse, at en teltoverdækning ikke er omfattet af paragrafferme i kapitel 6 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, og at Husdyrgodkendelse.dk derfor ikke bør/kan benyttes til sådanne anmeldelser. Hvad mener Miljøstyrelsen?


Svar

Kommunen skal i første omgang tage stilling til, om etableringen af teltoverdækningen er en bagatel i forhold til husdyrbruglovens krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b. Hvis det vurderes ikke at være en bagatel, vil anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 kunne bruges, hvis kriterierne i øvrigt opfyldes, idet overdækningen er en ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Ved vurderingen af, om det er en bagatel, skal kommunen følge Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis. Der er gjort rede for nævnets praksis i Miljøstyrelsens husdyrvejledning (se linket herunder).

https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav

I husdyrvejledningen er der en liste over ændringer, der som udgangspunkt betragtes som en bagatel. Listen omfatter bl.a. etablering af fast låg på en eksisterende gyllebeholder. Kommunen skal dog vurdere ændringen i det konkrete tilfælde, og en teltoverdækning vil afhængig af omgivelserne kunne påvirke landskabet på en anden måde end en flad overdækning.

Ved vurderingen af om en teltoverdækning et konkret tilfælde kan anses for at være så ubetydelig, at den må betragtes som en bagatel, vil højden af overdækningen i forhold til omgivelserne være afgørende. Hvis højden ikke overstiger de 8 meter, der som udgangspunkt er grænsen i anmeldeordningen, kan det tale for, at det vurderes som en bagatel. En højere overdækning kan efter omstændighederne også vurderes som en bagatel, f.eks. hvis den er omkranset af høje driftsbygninger eller træer eller af andre grunde efter kommunens vurdering ikke kan anses for at være en betydelig ændring.

Hvis kommunen vurderer, at overdækningen ikke er en bagatel og derfor skal anmeldes, kan nogle af anmeldeordningens kriterier være irrelevante eller umiddelbart opfyldt. Da kriterierne om ammoniakdeposition gælder for hele husdyrbrugets anlæg, vil disse kriterier muligvis ikke kunne overholdes, selv om overdækning af gyllebeholderen vil kunne bidrage til at mindske den nuværende ammoniakemission fra husdyrbruget. Der vil således være mulighed for at teltoverdækningen vil udløse godkendelsespligt.

Krav om indsendelse via husdyrgodkendelse.dk gælder kun, hvis der efter husdyrbrugloven er krav om enten godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b eller krav om anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken