Afgørelse om ikke godkendelsespligt (bagatelagtige ændringer) offentliggøres og i DMA?

27-05-2021

Spørgsmål

Skal vi offentliggøre afgørelser om ikke godkendelsespligtige ændringer (bagatelagtige ændringer)? Skal afgørelserne i DMA - og i givet fald tæller denne type afgørelser med i opgørelsen til den årlige tilsynsindberetning?Er der brugerbetaling på denne type afgørelser?


Svar

Af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 15 fremgår det, hvilke oplysninger godkendelsesmyndigheden skal afgive til Miljøstyrelsen vedrørende godkendelser, tilladelser og revurderinger af husdyrbrug. Oplysninger skal bl.a. afgives efter hver godkendelse eller tilladelse meddelt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven) eller efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Vurderer godkendelsesmyndigheden, at en ændring af et husdyrbrug ikke udløser godkendelsespligt, træffer myndigheden som udgangspunkt afgørelse om ikke-godkendelsespligt. En afgørelse om ikke-godkendelsespligt træffes med hjemmel som evt. godkendelse eller tilladelse ville være truffet efter, dvs. husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.

Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 15, stk. 1 og 2, efter bestemmelsernes ordlyd, indeholder et krav om, at godkendelsesmyndigheden afgiver de i bestemmelserne beskrevne oplysninger, herunder kopi af afgørelsen, efter ”hver godkendelse eller tilladelse”. Kravet om offentliggørelse af de pågældende oplysninger følger af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 20, stk. 1, nr. 1. 

Hensigten med offentliggørelsen af de i § 15, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger er at give offentligheden adgang til oplysninger, om at der ved husdyrbrugets etablering, udvidelse eller ændring er taget stilling til godkendelses/tilladelsespligten samt om hvilke vilkår, der gælder for husdyrbrugets indretning og drift. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at bestemmelserne skal anlægges en bred fortolkning således, at der sker offentliggørelse efter hver afgørelse om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b eller efter de tidligere gældende regler, herunder efter afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Dette vil blive præciseret i den næste miljøtilsynsbekendtgørelse.

Alle afgørelser afgivet som afgørelsestype ”Afgørelse om ”ikke-godkendelsespligt”, ”Afgørelse om dispensation, skærpelse/supplering”, ”Husdyrgodkendelse”, ”Husdyrtilladelse”, ”Meddelelse om afslag”, ”Miljøgodkendelse” og ”Revurdering” tæller med i den årlige indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 17.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken