Udegående dyr - Overgangsregler

30-01-2018

Spørgsmål

I en ansøgning indsendt før 1/8 2017 er det angivet at kvier er udegående 3 mdr. indenfor udbringning og 3 mdr. udenfor udbringning. Kan kommunen stille vilkår om 6 mdr. afgræsning uden at det er specificeret hvilke arealer der afgræsses?


Svar

Efter at udbringningsarealerne ikke længere skal indgå i miljøgodkendelsen, er der ikke længere hjemmel til at stille vilkår om, hvilke arealer der afgræsses (med mindre formålet er at fjerne kvælstof fra naturarealer som følge af ammoniakdeposition, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A.5.3).

Ud fra wiki-vejledningens liste over vilkår, der bortfaldt 1. august 2017, kan udledes hvilke vilkår, der ikke længere er hjemmel til at stille i overgangssager, som behandles efter de tidligere gældende regler.

https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Bortfald-af-arealvilkaar-og-betingelser.ashx

Vi forstår dit spørgsmål sådan, at det i dette tilfælde alene er et spørgsmål om at fraregne en del af ammoniak- og lugtemissionen fra de udegående dyr. I så fald skal kommunen kun stille vilkår om perioden, hvor dyrene skal være udegående.

Formålet med at skelne mellem om dyrene gik inden for eller uden for udbringningsarealet var – indtil 2. marts 2017 – at den gødning, som dyrene afsatte under græsning blev regnet med det rigtige sted. Hvis dyrene var udegående inden for udbringningsarealet skulle gødningen således regnes med her som en del af tilførslen af N og P til udbringningsarealet og herved være med i vurderingen af miljøpåvirkningen. Gødning afsat af græssende dyr uden for udbringningsarealet blev betragtet som fraført bedriften.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken