Produktionsareal i nudrift

29-11-2019

Spørgsmål

Vi har nogle ansøgninger, hvor ansøger ønsker at gå over på stipladsmodellen, uden andre ændringer eller udvidelser. For at kunne godkende det ansøgte er det nødvendigt at anvende 50 % reglen. I forbindelse med fastsættelsen af nudriften er der umiddelbart medtaget et større produktionsareal end det, der kan beregnes nødvendigt ud fra det antal af stipladser, der tidligere er godkendt – dvs. at dyrene umiddelbart har haft mere plads. Vi har anmodet om nærmere redegørelse for fastlæggelsen af nudriftens produktionsareal, hvilket ansøgers konsulent ikke vil, med henvisning til, at det produktionsareal, der anvendes i dag også må anvendes fremover, selvom arealet er større, end det der er nødvendigt. Hvis dette er korrekt er det så rigtigt forstået, at for at tage de nødvendige hensyn til omgivelserne er det anvendelsen af ”50 %-reglen”, vi kan vurdere på og eventuelt, ikke give accept af.


Svar

Det er helt afgørende i forbindelse med ansøgningen og sagsbehandlingen indledningsvis at fastlægge nudriften og produktionsarealets størrelse. Her er det ikke afgørende, hvad produktionen har været i antal dyr i de pågældende stalde, men om det angivne produktionsareal i nudrift er opgjort i overensstemmelse med de arealer i staldene, hvor der i nudrift har været produceret dyr. Dette kan kommunen fastlægge bl.a. gennem oplysninger, kommunen har om staldene fra den nuværende godkendelse (tegninger mm). Det er underordnet om dyrene har haft mere plads end minimumsarealkravet, men det er vigtigt at fastslå, hvor store arealer, der har været brugt til at opstalde dyrene.

Det fremgår af § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (HGoBK) at nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, jf. § 50, og ikke efterfølgende er bortfaldet.

Det er nærmere beskrevet i vejledningen omkring fastlæggelse af produktionsarealer for husdyrbrug etableret efter tidligere gældende regler:
https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#produktion  
og her
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#nudrift  

Hvis kommunen vurderer, at den faktiske produktion ikke er i overensstemmelse med bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, så skal dette forhold afklares førend den korrekte nudrift og det faktiske produktionsareal kan fastlægges.


Overholder det ansøgte ikke lugtgenekriterierne, men betingelserne for at kunne søge dispensation ved hjælp af 50% reglen er til stede, skal kommunen overveje, om der er grundlag for at give en sådan dispensation. Her kan antal kg dyr på stald af gangen spille ind i overvejelserne, hvilket fremgår af dette helpdesksvar


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/er-kg-dyr-paa-stald-helt-uden-betydning-for-lugtemissionen/


Grundlæggende om anvendelsen af 50% reglen i stipladsmodellen er følgende helpdesksvar også relevant: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/anvendelse-af-50-regel-i-ny-lov/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken