Minkfarme - produktionsareal nudrift

04-11-2019

Spørgsmål

En minkfarm med en tilladt produktion på 6000 årstæver ønsker at overgå til arealbaseret regulering. Den er i en velfærdsudvidelse fra 2013 godkendt med 18.800 burrum /3,1 pr tæve, men det viser sig nu, at bure til 3 og 4 dyre også er talt med som 1 burrum, således at der i dag er 6 burrum/tæve. Kommunen mener, at det aldrig har været tilladt, at beregne antal burrum som et vilkårligt mix af bure til 2, 3 eller 4 dyr. Til fastsættelse af areal i nudriften kan der enten anvendes omregningsfaktoren på 0,94 m2/årstæve fra AAU's rapport ”Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning” eller arealet af de tilladte 18.800 burrum med maks. 2 dyr. Ansøgers konsulent ønsker denne vurdering forelagt husdyrhelpdesken, idet det menes, at der aldrig har været fokus på om det er burrum til 2,3 eller 4 dyr, hvorfor den etablerede produktion med 6 burrum/ tæve skal være nudriften.


Svar

Det er helt afgørende i forbindelse med ansøgning og sagsbehandlingen indledningsvis at fastlægge nudriften og produktionsarealets størrelse.

Det fremgår af § 30 i huddyrgodkendelsesbekendtgørelsen (HGoBK) at nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, jf. § 50, og ikke efterfølgende er bortfaldet.


Det er nærmere beskrevet i vejledningen omkring fastlæggelse af produktionsarealer for husdyrbrug etableret efter tidligere gældende regler og her
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#nudrift

Hvis kommunen vurderer, at den faktiske produktion ikke er i overensstemmelse med bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, så skal dette forhold afklares førend den korrekte nudrift og det faktiske produktionsareal kan fastlægges.

Generelt for mink gælder det, at produktionsarealet er m2 burareal. Eventuelle dobbeltbure håndteres ved at arealet på en evt. ”1. sal” også indregnes som en del af det samlede produktionsareal.


I forhold til den anmeldte velfærdsudvidelse fra 2013 bør det af denne afgørelse fremgå hvad produktionsarealet har været. En betingelse for at anvende anmeldeordningen for velfærdsudvidelse i 2013 var, at anmeldelse alene kunne ske til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, som fremgik af en bestemmelse indeholdt i Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr. Dvs., at der ikke kunne anmeldes større produktionsarealer end til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav.


Hvis der ikke er muligt at fastslå det i anmeldelsen tilladte areal til opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav, er det miljøstyrelsens vurdering, at der som foreslået, kan benyttes omregningsfaktoren fra AAU's rapport ”Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning. Del 2”, som er 0,94 m2 pr. årstæve.
Dette areal er beregnet på grundlag af 5,45 hvalpe pr. årstæve (Normtal for husdyrgødning 2015/16) og et areal på 2.700 cm2 pr bur, hvor minimumskravet jf. dyrevelfærdsreglerne er 2.550 cm2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken