Hyppig udslusning hos polte

27-06-2023

Spørgsmål

Er polte omfattet af § 34 eller § 35 i den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse fra 1. maj 2023?

I miljøgodkendelser og gødningsregnskaber er poltene registreret som slagtesvin, men omvendt kan man også argumentere for, at der ikke er tale om et staldafsnit til slagtesvin. Vi er derfor i tvivl, om der er krav om hyppig udslusning i eksisterende staldafsnit, hvor der kun går polte.


Svar

For polte er der krav om hyppig udslusning jf. § 35, hvis de går i en staldtype, der er slagtesvinestald og er indenfor vægtintervallet for slagtesvin i henhold til AU’s normtal for slagtesvin.

Det er korrekt, at i forbindelse med en miljøansøgning regnes polte typisk som slagtesvin, så længe de vægtmæssigt svarer til slagtesvin, hvorefter polte regnes som søer.

Staldafsnit til øvrige svinetyper end slagtesvin reguleres efter § 34, hvor der først stilles krav om hyppig udslusning, når staldafsnit etableres, ændres eller udvides, og der er søgt om godkendelse eller tilladelse hertil efter husdyrbruglovens § 16 a eller § 16 b den 1. maj 2023 eller senere, jf. overgangsreglen i § 76, stk. 9.

Det betyder, at går poltene i et staldafsnit, der er løbe- eller drægtighedsstald sammen med andre søer, er der ikke et generelt krav om hyppig udslusning fra 1. maj 2023, selvom de i miljøgodkendelsen er registreret som slagtesvin.

Se også tidligere helpdesksvar om Definition på en polt: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/definition-paa-en-polt/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken